Aangifteformulier: belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Gelieve dit aanvraagformulier ten laatste binnen de 14 dagen na verspreiding te bezorgen. Bij gebrek aan aangifte, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Je kan het volledige reglement nalezen op deze pagina.

Algemene gegevens
Bedeling
Plastic folie: