Zoek bekendmakingen

Bekendmakingen

 • 03/02/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Zandstraat 102

 • 03/02/2020 - Bekendmaking - verkaveling - Bristerstraat 1

  Bekendmaking - verkaveling - Bristerstraat 1

 • 03/02/2020 - Bekendmaking - verkaveling - Houtstraat 137

  Bekendmaking - verkaveling - Houtstraat 137

 • 30/01/2020 - Bekendmaking - omgevingsmelding - J. De Costerstraat 4

  Bekendmaking - omgevingsmelding - J. De Costerstraat 4

 • 30/01/2020 - Aankondiging Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  AANKONDIGING

  Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing buurtweg nr. 149

  Het college van burgemeester en schepenen van Brecht deelt mee dat de gemeenteraad op 9 januari 2020 heeft beraadslaagd over de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 149 op de percelen gelegen Brecht 4de afdeling, sectie D, 735/d/2, 735/h/2 735/g/2, 735/r, 735/b/2, gelegen tussen de Varenstraat ZN en 11 en de Bosstraat 19 te 2960 Brecht.

  Over deze gedeeltelijke afschaffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • 30/01/2020 - Bekendmaking- openbaar onderzoek - Luyckstraat 2A

  Bekendmaking- openbaar onderzoek - Luyckstraat 2A

 • 30/01/2020 - Publieke inspraak over het plan‐MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’

  De provincie Antwerpen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied. Daarin geeft ze haar visie op de ruimte in de provincie zodat er in de toekomst voor iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te leven. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is immers noodzakelijk voor de toekomstige generaties én voor het milieu en het klimaat. Het beleidsplan bestaat uit een strategische visie voor de lange termijn en drie beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie: ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’.

  Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan‐milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan‐MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

  Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie‐ of inrichtingsalternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

  De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  - bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres en via haar website www.omgevingvlaanderen.be
  - op het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) en via haar website www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte
  - op elk gemeente‐ of stadhuis in de provincie Antwerpen en via hun respectieve websites.

  Uw moet uw reactie binnen een wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 2 april 2020) bezorgen. U kan ons uw reactie op de volledig verklaarde kennisgeving op één van volgende manieren bezorgen:

  - per e‐mail aan mer@vlaanderen.be
  - door afgifte tegen ontvangstbewijs aan uw gemeente‐ of stadsbestuur
  - door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Team Mer in Brussel
  - via een schrijven aan het Team Mer op het adres Departement Omgeving, Team Mer, Plan‐MER voor Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen (PL0263), Koning Albert II‐laan 20 bus 8, 1000 Brussel

 • 30/01/2020 - Bekendmaking - openbaar onderzoek - Oostmalsebaan 41A

  Bekendmaking - openbaar onderzoek - Oostmalsebaan 41A

 • 29/01/2020 - Bekendmaking - omgevingsvergunning - Meidoornlaan 11

  Bekendmaking - omgevingsvergunning - Meidoornlaan 11

 • 28/01/2020 - bekendmaking - omgevingsvergunning - Luyckxstraat 10

  bekendmaking - omgevingsvergunning - Luyckxstraat 10