besluit Ferry Ketting

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 van Ketting

(dossier M2013-112)

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door College van burgemeester en schepenen op 24 maart 2014 een beslissing werd genomen inzake volgende inrichting: warmtepomp bij particuliere woning: de exploitatie van een nieuwe inrichting :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Roerdomplaan 6.

Een vergunning werd verleend voor een termijn van 24 maart 2014 tot 24 maart 2034,

voor wat betreft volgende rubrieken:

-55.1.2: 3 verticale boringen voor het plaatsen van warmtesondes ten behoeve van een warmtepomp, gelegen buiten een beschermingszone III op een diepte van 75 m, zijnde dieper dan het dieptecriterium (6 m) zoals weergegeven op de kaart in bijlage 2ter van Vlarem I

Inrichting gelegen in de gemeente Brecht, Roerdomplaan 6,

kadastraal gekend : (afd. 1) sectie M nr. 5 A2

De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 4 april 2014 tot 5 mei 2014  ter inzage liggen van het publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur.

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de bestendige deputatie van de provincieraad

overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op 5 mei 2014 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

Tot staving dient bij dit beroep gevoegd: een door de gemeente af te leveren attest waaruit de datum van bekendmaking van de beslissing blijkt, een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

Te BRECHT, 3 april 2014

De burgemeester

Luc Aerts