besluit Willy Van Dyck

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN

MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 van Van Dyck

(dossier M2013-114)

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door College van burgemeester en schepenen op 24 maart 2014 een beslissing werd genomen inzake volgende inrichting: rundvee- en konijnenbedrijf: een verandering door de wijziging van een inrichting door vermindering rundveestalplaatsen (melkkoeien), reorganisatie stalplaatsen,  voertuigen en diversen, door de uitbreiding van een inrichting door uitbreiding dierenstalplaatsen (konijnen en runderen), vaste mestopslag en grondwaterwinning en door de toevoeging aan een inrichting door bijkomend perceel 3-C-253M + het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting :inrichting gelegen te 2960 Brecht, Oudaenstraat 6 .

 

Een vergunning werd verleend voor een termijn van 24 maart 2014 tot 24 maart 2034,

voor wat betreft volgende rubrieken:

-9.4.3.c.1: stalplaatsen voor 143 runderen waarvan 63 andere runderen, 45 runderen < 1 jaar en 35 runderen tussen 1 en 2 jaar

-9.7.c.1: stalplaatsen voor 9.250 konijnen waarvan 8.500 mestkonijnen en 750 voedsters

-15.1.1: staanplaatsen voor 25 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens

-17.3.6.1.b: een bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 1.200 liter

-17.3.9.1: een verdeelslang op de houder van 1.200 liter

-28.2.c.1: de opslag van 2.222 m3 dierlijke mest waarvan 1.050 m3 mengmest en 1.172 m3 vaste mest

-53.8.2: een grondwaterwinning op een diepte van 130 m met een opgepompt debiet van 3.800 m3/jaar en 11 m3/dag

 

MITS:

- Keuringsattest: De exploitant dient binnen een termijn van 3 maanden een nieuw keuringsattest te bezorgen mbt de mazouttank(en), waaruit blijkt dat deze houder beschikt over een groen label en verder kan worden geëxploiteerd.

- Grondwaterwinningen en buitendienststellingen:

    * Wanneer de exploitant een grondwaterwinning of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten dienst stelt, moet hij de ontsluiting van de watervoerende laag afdekken om verontreiniging of waterverlies te voorkomen.  De exploitant deelt deze buitengebruikstelling mee aan de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij

    * De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning of een onderdeel hiervan, op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater.  In voorkomend geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor aan de afdeling Water van de Vlaamse Milieumaatschappij te 9320 Erembodegem, A. Van De Maelestraat 96

- De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf de realisatie van de verandering.

 

Inrichting gelegen in de gemeente Brecht, Oudaenstraat 6,

kadastraal gekend : (afd. 3) sectie C nr. 253 K, sectie C nr. 253 M

 

De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 4 april 2014 tot 5 mei 2014  ter inzage liggen van het publiek bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur.

 

Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de bestendige deputatie van de provincieraad

 

overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.  Het beroep moet uiterlijk worden ingediend op 5 mei 2014 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

 

Tot staving dient bij dit beroep gevoegd: een door de gemeente af te leveren attest waaruit de datum van bekendmaking van de beslissing blijkt, een bewijs van de betaling van de dossiertaks.

 

 

 

 

Te BRECHT, 3 april 2014

 

De burgemeester

Luc Aerts