Duplicaat van Sociale medische en pedagogische toelage

Gemeentebestuur Brecht voorziet een sociale medische en pedagogische toelage voor personen met een beperking. Onderaad vindt u de aanvraagformulieren voor beide toelagen. 

Sociale medische toelage 

De persoon met een handicap moet

*ingeschreven zijn op 1 januari 2021 in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht;

*de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft;

*één van de onderstaande erkenningen bekomen hebben en een attest kunnen voorleggen

1. Een erkenning en een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid inzake de vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder, overeenstemmend met een ongeschiktheid van minstens 66% (attest FOD Sociale Zekerheid – of kopie van de toekenningsbeslissing) = inkomensvervangende tegemoetkoming / integratietegemoetkoming

OF

2. Een erkenning van de FOD Sociale Zekerheid betreffende de vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten (= categorie 2) inzake de toekenning van de tegemoetkoming vanuit de Vlaamse sociale bescherming, zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - kopie beslissing zorgkas.

OF

3. Minstens 66% werkongeschikt verklaard zijn en van een uitkering genieten in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en dit gedurende ten minste 1 jaar. Dit jaar dient bereikt te zijn op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd (attest – welk jaarlijks vernieuwd dient te worden – afgeleverd door de mutualiteit)

OF

4. Minstens 66% bestendig werkongeschikt verklaard zijn en een uitkering genieten in het kader van de wetgeving op het Fonds voor Arbeidsongevallen of het Fonds voor Beroepsziekten (attest af te leveren door het fonds voor arbeidsongevallen en/of beroepsziekten)

Sociale pedagogische toelage 

De gemeentelijke sociale pedagogische toelage wordt verleend aan de ouder(s) of voogd die thuis instaan voor de verzorging en de opvoeding van een kind met een beperking (een kind in internaat en thuis tijdens de schoolvakanties en weekends kan ook).

Het kind moet ingeschreven zijn op 1 januari 2021 in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht en mag de leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarop de toelage betrekking heeft.

Ten behoeve van het kind moet er een recht zijn op verhoogde kindervergoeding* voor mindervalide kinderen.

*de verhoogde kinderbijslag krijgt in Vlaanderen een nieuwe naam > 'de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte'. Het 'oude' systeem voor de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte blijft behouden en wordt op identieke wijze overgenomen in het Groeipakket.