Federale Overheid

De verbeterings- en de renovatiepremie.

Of je nu eigenaar of huurder bent, kan het zijn dat jouw woning op een gegeven moment niet meer aan de normen beantwoordt: ze wordt te klein, de sanitaire of elektrische installaties zijn verouderd, of het dak is aan een herstelbeurt toe.

Als je dan verbeteringswerkzaamheden uitvoert, kom je misschien in aanmerking voor de verbeteringspremie van de Vlaamse overheid.

Wie kan een aanvraag indienen?
Eigenaars-bewoners
Je kan een premie krijgen voor de woning die je zelf bewoond en waarop je een zakelijk recht hebt (Volle eigenaar, vruchtgebruiker, mede-eigenaar of recht van bewoning).

Huurders
Ook als je een woning huurt (met een contract van meer dan 3 jaar) kan je aanspraak maken op de premie. Het spreekt voor zich dat je zelf de kosten draagt om de woning aan te passen. De facturen moeten dan ook op jouw naam opgesteld zijn.

Eigenaars-verhuurders
Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).
Als je als eigenaar aan deze woning werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door het SVK, kan je onder bepaalde voorwaarden dezelfde premie krijgen.

Inkomensvoorwaarden
Voor aanvragen in 2014 mag het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van de bewoner (en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont) niet meer bedragen dan 29.000 euro. Dit maximum wordt verhoogd met 1.510 euro per persoon ten laste.

Het maximum inkomen van de eigenaar-verhuurder (en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont) bedraagt 57.990 euro. Er is in dit geval geen verhoging voor personen ten laste.

Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden.

Voorwaarden voor de woning
De woning waarvoor de verbeteringspremie wordt aangevraagd moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn en minstens 25 jaar oud zijn (deze voorwaarde geldt niet voor de verbeteringspremie voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen en voor de vertererignspremie voor het plaatsen van dakisolatie);
 
Voorwaarden voor de facturen
De verbeteringspremie wordt berekend aan de hand van ingediende facturen van de verbeteringswerkzaamheden. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar.

Per bouwonderdeel waarop de verbeteringswerkzaamheden betrekking hebben, is een vast premiebedrag voorzien. Je moet facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.

Voor verbouwingswerkzaamheden geldt dat voor minstens 1.250 euro (inclusief btw) aan facturen moet kunnen voorgelegd worden.
Voor een volledige opsomming van de werkzaamheden die in aanmerking komen voor een verbeterings kan je steeds terecht bij het woonloket.
Je kan ook een volledige opsomming vinden op de website van de Vlaamse gemeenschap.

Wanneer, waar en hoe kan u de verbeteringspremie aanvragen?
Je kande premie aanvragen zodra de werkzaamheden voltooid zijn en als je al in de woning woont. De facturen mogen nog geen jaar oud zijn.  Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Zijn meerdere aanvragen mogelijk?
Ja, binnen een periode van tien jaar kan je drie keer een verbeterings- of aanpassingspremie aanvragen. Je mag wel geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde bouwonderdeel.
Binnen een periode van tien jaar na de uitbetaling van een Vlaamse renovatiepremie, kan voor dezelfde woning geen verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden worden aangevraagd.

 

Om aanspraak te kunnen maken op de renovatiepremie, moet je geldige facturen voorleggen voor een bedrag van minstens 10.000 euro, exclusief btw.
Alleen renovatiewerkzaamheden aan de hoofdbouw of aanbouw van een bestaande woning komen in aanmerking. Voor werkzaamheden aan losstaande bijgebouwen kan je geen premie krijgen.
Als de werkzaamheden vergunningsplichtig zijn, moet je over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.

Voor een volledige opsomming van de werkzaamheden die in aanmerking komen voor een renovatiepremie kan je steeds terecht bij het woonloket of op de website van de Vlaamse gemeenschap.

Wie komt in aanmerking?
Eigenaars-bewoners
Je kan een premie krijgen voor de woning die je op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats en waarop je een zakelijk recht hebt.

Eigenaars-verhuurders
Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun woning gedurende minstens negen jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK is een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden.

Hoeveel mag je verdienen?
Voor jouw inkomen wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar geleden van jouw en je eventuele partner met wie je wettelijk of feitelijk samenwoont.
Je inkomen mag niet hoger zijn dan:

  • 40.600 euro voor een alleenstaande;
  • 57.990 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Dat bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met 3.250 EUR per extra persoon;
  • 57.990 euro voor wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 3.250 EUR per persoon ten laste.

De vermelde bedragen zijn de maxima die gelden voor aanvragen in 2014. Ze worden elk jaar geïndexeerd.

Welke woning komt in aanmerking?
Jouw woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en ze moet op de dag van de premieaanvraag minstens 25 jaar oud zijn. De administratie kan nagaan hoe oud de woning is.

Eigendom
De bewoner mag, naast de woning waarvoor de renovatiepremie wordt aangevraagd, geen kamerwoning, studentenhuis of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar die daaraan voorafgaat. Hij of zij mag tijdens dezelfde periode evenmin een andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben.

Op deze voorwaarde voor de bewoner gelden enkele uitzonderingen. De eigendomsvoorwaarde geldt niet in de volgende gevallen:

  • het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit;
  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
  • de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij of zij de renovatiepremie aanvraagt;
  • de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, en die niet in aanmerking komen voor renovatie-, verbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. De eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.

Voor de verhuurder geldt deze eigendomsvoorwaarde uiteraard niet.

Hoeveel bedraagt de premie?
De renovatiepremie bedraagt nooit meer dan 10.000 euro, en nooit meer dan een bepaald percentage van de goedgekeurde facturen. Indien je in 2014 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk die dateren vanaf 1 januari 2012, zal de premie verhoogd worden met 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als je buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (isolatiewaarde van het geheel: profiel en glas) van maximaal 1,7 W/m²K en Ug (isolatiewaarde van het glas) van maximaal 0,9 W/m²K.

Wanneer, waar en hoe kan je de renovatiepremie aanvragen?
Je kan de premie aanvragen zodra de werken voltooid en gefactureerd zijn en als je in de woning woont..
De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan drie jaar en niet dateren van na de aanvraagdatum. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.