Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Wat

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en opeten
 • jezelf verzorgen en aankleden
 • jouw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

Het recht op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt berekend in functie van:

 • de verminderde zelfredzaamheid;
 • de gezinssamenstelling;
 • het gezinsinkomen.

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt dus af van hoeveel zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen. Ongeveer 106.000 mensen hebben recht op een tegemoetkoming die maximaal 583 euro per maand bedraagt.

Sinds 1 juli 2014 is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Tot eind 2016 bleef Directie-Generaal Personen met een Handicap de tegemoetkomingen organiseren. Sinds 1 januari 2017 behandelen de zorgkassen deze dossiers en betalen zij het zorgbudget uit aan inwoners van Vlaanderen. Inwoners van Brussel en Wallonië blijven hun aanvraag indienen bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap.

Voorwaarden

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Jouw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van jouw handicap op het dagelijkse leven weer).
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ….
Procedure

Hoe?

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u enkel online indienen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt je jouw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode van uw eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om jouw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap je nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om jouw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat jouw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als jouw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om jouw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.
 3. Jouw zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag na het online indienen duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. Bij de brief is er een bijlage waarin vermeld staat hoe je beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
  De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als je hulp nodig hebt bij jouw aanvraag, kunt u terecht bij jouw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat jouw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van uw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt
 • jouw token of identiteitskaart en pincode
 • jouw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van jouw spaargelden en eventuele beleggingen.
Wat meebrengen?

Wat meebrengen?

 • Jouw token of identiteitskaart en pincode
 • Jouw eigen bankrekeningnummer
 • Een overzicht van jouw spaargelden en eventuele beleggingen
Bedrag

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je en jouw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als je de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je het zorgbudget gebruikt.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
Je kan het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Product type
Financieel voordeel
Doelgroep
Burger
Thema
Welzijn en Gezondheid
Keywords
thab tegemoetkoming hulp bejaarden zorgbudget ouderen zorgnood eZBO zbo