Beperk je aankoop huisvuilzakken

Vanaf 1 januari 2017 zal het restafval, net zoals het GFT-afval, ingezameld worden via een container met chip. Vanaf dan kan je de grijze huisvuilzakken NIET meer gebruiken of inruilen. Zo passen we ook voor het huisvuil de diftar met weging toe volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Let dus op: koop niet te veel huisvuilzakken, want je overschot aan vuilzakken na 1 januari 2017 wordt niet terugbetaald! In het gemeentehuis (Gemeentepark 1) en het administratief centrum (Kerklei 2) kan je huisvuilzakken per stuk aankopen. In verschillende winkels kan je enkel een volledige rol kopen.

Diftar-systeem
Met “geDIFerentieerde TARieven” passen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ juist toe. De aanrekening gebeurt dus eerlijk volgens de hoeveelheid restafval die je aanbiedt.

Containers met chip
De containers van 40, 120 en 240 liter zijn voorzien van een chip, zodat ze bij elke lediging geregistreerd en gewogen kunnen worden.

Afvalberg verminderen
Diftar met weging voor restafval moet je beter doen sorteren en aanzetten om minder afval te produceren. Tegelijkertijd moedigen we je aan om meer keuken- en tuinafval thuis te composteren. Zo blijft de afvalkringloop zo klein mogelijk. We willen de afvalberg verder verminderen én het principe ‘de vervuiler betaalt’ doorvoeren, zoals aangeraden wordt door de Vlaamse overheid.

Jaarlijkse afrekening
De tarieven voor het aanbieden van het restafval zijn samengesteld uit:

  • een gebruiksrecht,
  • een bedrag per aanbieding,
  • een vergoeding per aangeboden kilogram restafval.

De verrekening gebeurt, zoals bij water en elektriciteit, via een voorschotfactuur en een afrekening, waarop je de ledigingsdata en het aantal kilo aangeboden restafval kan aflezen.

Info: Igean, 0800 1 46 46

Afbeeldingen