Captatieverbod wordt uitgebreid

De nasleep van de droogtes van de voorbije jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter. Door het uitblijven van neerslag, daalt het peil en debiet op de waterlopen snel.

Waterlopen dreigen droog te vallen

De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen gaat achteruit en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen. ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde habitats/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Op basis van een advies van de Droogtecommissie, heeft de gouverneur van de provincie Antwerpen op 21 mei beslist om een captatieverbod in te stellen Wegens de aanhoudende droogte werden op 4 juni ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod omdat ook daar het drempelpeil is overschreden. Dit betekent dat het verboden is water op te pompen uit alle waterlopen in onderstaande stroomgebieden en onbevaarbare waterlopen: 

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Maasbekken
  • Netebekken (uitgezonderd segmenten Aa (1e categorie), Molenbeek/Bollaak (1e categorie) en Grote Nete (1e categorie)
  • Grote Struisbeek (uitgezonderd segment Grote Struisbeek (1e categorie))
  • Vrouwvliet (gedeeltelijk)

Zie ook interactieve kaart.

Wees spaarzaam met water

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het blijft bijzonder belangrijk om zeer spaarzaam om te gaan met water en niet-essentieel gebruik (het sproeien van gazons, velden, sportterreinen…; het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens…; het vullen van zwembaden en vijvers; …) te vermijden. Water is een kostbaar en schaars goed. Denk steeds minstens 2x na alvorens u het gebruikt en probeer het zoveel als mogelijk te hergebruiken.

Meer info
Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen  - diw@provincieantwerpen.be