Mogelijke hinder door wegenwerken Turnhoutsebaan in Schilde

Midden 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, in samenwerking met de gemeente Schilde, met ingrijpende werken op de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde. Tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de gemeentegrens met Zoersel krijgt de N12 een facelift: er komen nieuwe comfortabele fietspaden en twee gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Ook de rijbaan wordt vernieuwd. De gemeente Schilde maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe riolering aan te leggen.

Begin december 2014 starten de voorbereidende werken, waarbij de bestaande bomen langs de N12 worden gerooid. In de vrijgemaakte strook zullen de nutsmaatschappijen het komende jaar nutswerken uitvoeren ter voorbereiding van de eigenlijke infrastructuurwerken. Midden 2015 start de aanleg van de fiets- en weginfrastructuur. Eind 2016 moeten alle werken afgerond zijn.

Veilig verkeer tussen Schilde en Zoersel

Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de N12 heringericht: tussen de grens met Zoersel en de Wisselstraat komen er comfortabele en veilige fietspaden. Twee gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Ook het wegdek wordt vernieuwd. De herinrichting maakt een duidelijk onderscheid tussen het gebied binnen en buiten de bebouwde kom. In het centrum van Schilde wordt de weg smaller, komen er brede voetpaden en parkeerstroken. Die fictieve ‘stadspoort’ moet automobilisten aanzetten om minder snel te rijden. Buiten de bebouwde kom krijgt de weg het karakter van ‘een laan’: met nieuwe bomen langs beide kanten van de rijbaan.

Aangepaste fietsvoorzieningen

Fietsers die momenteel tussen Zoersel en Schilde rijden, beschikken niet overal over een veilig fietspad. Daar komt verandering in. Na de werken zullen ze tussen Zoersel en de Liersebaan over een vrijliggend fietspad rijden, volledig gescheiden van de rijbaan. Eens in de bebouwde kom van Schilde rijden ze opnieuw achter de parkeerstroken. Op verscheidene plaatsen komt er een veilige oversteek waarbij een middeneiland de fietsers toelaat om in twee bewegingen de rijbaan te kruisen.

Heraanleg van twee gevaarlijke kruispunten

Twee kruispunten waar momenteel veel ongevallen gebeuren worden heraangelegd. Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan komen er verkeerslichten. De Rest wordt afgesloten van het kruispunt, wat zorgt voor minder kruisende bewegingen. Ook op het kruispunt met de Waterstraat komen er verkeerslichten.

Nieuw wegdek

Het bestaande wegdek van de Turnhoutsebaan is verouderd en vertoont op verschillende plaatsen slijtage. Daarom krijgt de weg een nieuwe toplaag in asfalt.

Busbaan richting Schilde

Tussen de Prins Boudewijnlaan en de Liersebaan komt er een aparte busbaan richting Schilde. Zo kunnen gebruikers van het openbaar vervoer vlotter het centrum van Schilde bereiken.

Aangenaam wonen en werken langs de N12

Veilig en comfortabel voor de weggebruiker, maar ook voor de bewoners en handelaars. Na de werken wordt er opnieuw groen aangeplant en krijgt de weg een aangepaste verlichting. De aanleg van een nieuw rioleringsstelsel vermindert de kans op wateroverlast. Zo wordt het aangenamer wonen en werken in de buurt.

Bomenrijen worden vervangen

Om een veilige en comfortabele situatie voor fietsers, bewoners en handelaars te creëren zijn belangrijke ingrepen nodig. De bestaande bomenrijen langs de Turnhoutsebaan moeten plaats maken om de werken te realiseren. Het rooien van de bomen zal het wegbeeld tijdelijk veranderen. Zowel de gemeente Schilde als AWV willen zo snel mogelijk na de werken het groen opnieuw aanplanten. In het centrum van Schilde komen langs de Turnhoutsebaan plantvakken die het groene karakter zullen accentueren. Buiten de bebouwde kom worden de bomenrijen opnieuw aangeplant. Op die manier combineert de Turnhoutsebaan veiligheid en een groene omgeving.

Mogelijke verkeershinder

Om de hinder voor de omgeving zo klein mogelijk te houden, worden de werken op de N12 in verschillende fases na elkaar uitgevoerd.

Voorbereidende werken: december 2014

Begin december start de aannemer met de voorbereidende werken. Voor de eigenlijke wegenwerken van start gaan, moet het terrein volledig gebruiksklaar gemaakt worden in functie van de werken aan de nutsleidingen. Daarom moeten de bestaande bomenrijen aan weerzijden van de Turnhoutsebaan gerooid worden. Tijdens de werken (tot begin januari 2015) blijft de verkeershinder grotendeels beperkt. Het gemotoriseerd verkeer beschikt bijna altijd over één rijstrook in elke richting. Op momenten wanneer dat tijdelijk niet mogelijk is, zal de gemeente Schilde de betrokkenen tijdig informeren. Fietsers kunnen steeds veilig langs de werfzone rijden.

Nutswerken: 2015

Na de voorbereidende werken, gaan in 2015 de nutsmaatschappijen aan de slag. Zij zullen nieuwe water-, gas- en elektriciteitsleidingen aanleggen, coax- en glasvezelverbindingen aanbrengen en alvast in extra nutsvoorzieningen voor de toekomst voorzien. De werken zullen beperkte hinder met zich meebrengen. Verkeer in twee richtingen blijft mogelijk. Wanneer de bereikbaarheid van bewoners of handelaars wijzigt tijdens de werken, zullen de nutsmaatschappijen de betrokkenen tijdig informeren.

Start werken: midden 2015

Eens de eerste fase van de nutswerken achter de rug is, mideen volgend jaar, zal de aannemer starten met de eigenlijke wegenwerken. Om de hinder te beperken, zullen die werken in verschillende fases uitgevoerd worden, tot einde 2016.

Informatie voor bewoners en ondernemers

Tijdens de werken blijven woningen en handelszaken zoveel mogelijk bereikbaar. Alleen wanneer er voor de deur wordt gewerkt, zullen de betrokkenen niet met de wagen tot bij hun woning of zaak kunnen geraken. Dat zal tijdig aangekondigd worden.

Vragen over het vrij maken van het terrein in december 2014?

Tijdens de voorbereidende werken wordt het terrein ‘gebruiksklaar’ gemaakt. De bomen langs de Turnhoutsebaan worden gerooid. Wie vragen heeft tijdens deze fase van de werkzaamheden, kan de gemeente Schilde contacteren: e-mail: openbare.werken@schilde.be en tel : 03 380 16 31.

Vragen tijdens het verdere verloop van de werkzaamheden (werken nutsmaatschappij en eigenlijke wegenwerken)?

Bewoners of handelaars die extra informatie wensen over de nutswerken die begin januari 2015 van start gaan, kunnen terecht bij Cofely Fabricom, dat de nutswerken coördineert. In de loop van december bezorgt Cofely Fabricom de betrokkenen een bewonersbrief met gedetailleerde informatie over timing en fasering. Het bedrijft lanceert in december ook een projectwebsite met alle concrete info over de nutswerken. In samenwerking met AWV en de gemeente Schilde zal het webadres op ruime schaal kenbaar worden gemaakt.

De eigenlijke wegenwerken gaan van start midden 2015. In het voorjaar van 2015 zullen het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Schilde een informatievergadering organiseren om alle geïnteresseerde bewoners en ondernemers tijdig en efficiënt te informeren over de concrete timing en hinder van de werken. Een specifieke webpagina en digitale nieuwsbrief zullen dan de communicatie ondersteunen.

Wegen en Verkeer Antwerpen zal voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aanstellen. Zodra de eigenlijke wegenwerken starten, kunnen bewoners en ondernemers bij hem via telefoon of mail terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning. De contactgegevens van de bereikbaarheidsadviseur zullen tijdig meegedeeld worden door AWV en de gemeente Schilde.

Afbeeldingen