Beleids- en beheercyclus (BBC)

Door het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 over de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's, werken alle gemeenten vanaf 1 januari 2014 met een beleids- en beheerscyclus. Het gaat om een organisatiebreed instrument dat beleid én beheer op elkaar afstemt:

  1. De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur actieplannen uit. Een actieplan is een groep acties die samen horen. Acties zijn alle mogelijke prestaties, opdrachten of activiteiten die tot het dagelijks werk van het lokaal bestuur behoren (wegeniswerken, sportkampen, zorgvoorzieningen, ...).
     
  2. Voor elke doelstelling wordt een raming gemaakt van ontvangsten en uitgaven die in de boekhouding worden geregistreerd. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren en het financiële evenwicht bewaken.

Er wordt één meerjarenplan opgesteld voor zes jaar. Op basis van dat meerjarenplan wordt jaarlijks het budget gemaakt met acties die dat jaar zullen worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te halen. Daarna gaat men na in welke mate de beleidsdoelstellingen bereikt werden en welke middelen daarvoor worden ingezet. Deze evaluatie vindt men terug in de jaarrekening.