Beleids- en beheercyclus (BBC)

Alle gemeente en OCMW’s werken sinds 1 januari 2014 met een beleids- en beheerscyclus. Het gaat om een organisatiebreed instrument dat beleid én beheer op elkaar afstemt:

  • De verkozen beleidsvoerders bepalen het beleid. Zij formuleren in overleg met de medewerkers van de organisatie welke resultaten het lokale bestuur wil behalen. Die zijn terug te vinden in de beleidsdoelstellingen. Om de beleidsdoelstellingen te realiseren voert het lokale bestuur actieplannen uit. Een actieplan is een groep acties die samen horen. Acties zijn alle mogelijke prestaties, opdrachten of activiteiten die tot het dagelijks werk van het lokaal bestuur behoren (wegeniswerken, sportkampen, zorgvoorzieningen, ...).
  • Voor elke doelstelling wordt een raming gemaakt van ontvangsten en uitgaven die in de boekhouding worden geregistreerd. Zo kan het lokaal bestuur de eigen middelen goed beheren en het financiële evenwicht bewaken.

Er wordt één gezamenlijk meerjarenplan opgesteld voor gemeente en OCMW voor zes jaar. Elk jaar beschikt de organisatie over kredieten (budget) om de acties van dat jaar uit te voeren om de beleidsdoelstellingen te halen. Daarna gaat men na in welke mate de beleidsdoelstellingen bereikt werden en welke middelen daarvoor worden ingezet. Deze evaluatie vindt men terug in de jaarrekening.

Bestanden