Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

Omschrijving

De GEmeentelijke COmissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld vanuit de codex ruimtelijke ordening. Zo adviseert de GECORO de gemeenteraad en het schepencollege inzake afwegingen die moeten gemaakt worden in verband met uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening. Concreet gaat het om ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ... . Verder heeft de GECORO een belangrijke taak bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Tot slot kan de GECORO op vraag van de gemeente of uit eigen beweging adviezen geven over vergunningsaanvragen of andere zaken die een link hebben met ruimtelijke ordening.

Samenstelling

Van de GECORO worden inhoudelijke adviezen verwacht, die gedragen worden vanuit maatschappelijke en ruimtelijk relevante invalshoeken. De samenstelling van de GECORO is dan ook van die aard dat zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw als representatieve vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen binnen de gemeente er deel van uit maken.

De GECORO telt 11 leden: 5 deskundigen en 6 afgevaardigden van maatschappelijke geledingen. Deze geledingen zijn milieu- en natuurverenigingen, vereniging van lokale ondernemers, vereniging van land- en tuinbouwers, vereniging van werknemers, jeugdwerking, sociale huisvestingsmaatschappijen.

Lid worden?

De leden van de GECORO worden aangeduid door de gemeenteraad. Bij de aanvang van een nieuwe legislatuur wordt een oproep gedaan naar kandidaat-leden.

Vergaderingen

De gecoro wordt samengeroepen als er nood is.

Agenda's en verslagen