Milieuraad

Omschrijving

Mina-raad : Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, ook milieuraad genoemd, opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden. De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.

 1. De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente.
 2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuur- beleid.
 3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Samenstelling

 Stemgerechtigde leden

 • 6 leden milieu- en natuurverenigingen
 • 1 lid wildbeheereenheden
 • 4 leden sociaal-culturele organisaties, onderwijs
 • 3 leden beroepsgroepen en –organisaties
 • 2 inwoners met enige deskundigheid milieu en natuur

Niet-stemgerechtigde leden

 • 6 leden politieke fracties (politieke mandatarissen of personen aangewezen door de fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad)
 • schepen leefmilieu
 • milieuambtenaar

Lijst

Lid worden?

 Kandidaturen (met voordracht /aanstelling van de achterban) worden gericht aan de Voorzitter (zie statuten / huishoudelijk reglement).

Vergaderingen

Milieuraad_15_03_2017