Raad voor toerisme

Omschrijving

De adviesraad voor toerisme en vrije tijd, met zetel in het gemeentehuis, werd opgericht en erkend als uitvoerend adviesorgaan om mee de toeristische troeven en mogelijkheden van Brecht uit te werken en uit te breiden. De aandacht gaat hierbij naar het toerisme in eigen gemeente, intergemeentelijk toerisme en verblijfstoerisme.

De adviesraad mag de gemeente, zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen adviseren over het door de gemeente gevoerde toeristisch beleid. Verder kan zij in dit kader, op eigen initiatief of op niet dwingende vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, enerzijds initiatieven en activiteiten organiseren, ondersteunen, bevorderen of coördineren, anderzijds de ontsluiting van het culturele, het artistieke en het natuurlijke patrimonium mee voortzetten.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit een Algemene Raad en een Raad van Bestuur. Beiden bestaan uit zowel stemgerechtigde als niet-stemgerechtigde leden.

De Raad van Bestuur bestaat uit de schepen voor toerisme, minstens 1 ambtenaar van de dienst toerisme Brecht en de door de Algemene Raad verkozen voorzitter, ondervoorzitters, penningmeester en maximum vijftien extra stemgerechtigde bestuursleden.

Lid worden?

Iedereen die affiniteit heeft met onze doelstellingen kan een kandidatuur indienen. Deze wordt dan behandeld tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Vergaderingen

De Algemene Raad wordt minimaal twee maal per jaar samengeroepen, de Raad van Bestuur vergadert een tiental keer per jaar.

Verslagen

Raad van Bestuur 15/07/21

Raad van Bestuur 22/11/21

Raad van Bestuur 16/02/22