Sportraad

Omschrijving

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over belangrijke dossiers inzake sport.  Enkele voorbeelden daarvan zijn de uitbouw van de sportinfrastructuur, de opmaak van reglementen, de verdeling van de subsidies voor sportverenigingen, de uurverdeling van de gemeentelijke sporthal. De sportraad staat ook in voor de belangenverdediging van de Brechtse sportclubs en sportbeoefenaars. Bovendien fungeert de sportraad als communicatiekanaal tussen de sportclubs en -beoefenaars en het gemeentebestuur.

Naast deze taken nemen vele sportraden, en ook de Brechtse, een actieve rol op zich en organiseren zij een aantal activiteiten met als doel de sportparticipatie in de gemeente te verhogen. Zo ondersteunt de Brechtse sportraad onder andere de Brechtse Stratenloop en de Kampioenenviering.

Samenstelling

De sportraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

Algemene vergadering

Elke vereniging, instelling of organisatie die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente kunnen lid worden van de Algemene Vergadering. Ook individuele personen die erg deskundig of heel erg geïnteresseerd zijn in sport kunnen aansluiten. De leden van de Algemene Vergadering (80-tal) komen jaarlijks samen.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur werden gekozen door de algemene vergadering bij de start van de nieuwe beleidsperiode. De bestuursleden van de sportraad komen minstens 8 keer per jaar samen en geven advies aan het gemeentebestuur over dringende zaken inzake sportbeleid.

De Raad van Bestuur telt momenteel 8 leden. De stemgerechtigde leden werden verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van zes jaar (gelijklopend met de gemeenteraadsverkiezingen).

Werkgroepen

Buiten de maandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur, kunnen de leden van het bestuur in werkgroepen vergaderen. Sommige werkgroepen werken permanent, andere tijdelijk. De werkgroepen mogen externen uitnodigen op hun vergaderingen.

Voorzitter

De voorzitter van de Brechtse sportraad is Jef Van Dyck. Je kan hem rechtstreeks bereiken via het emailadres sportraad@brecht.be

Verslagen

Verslag Bestuur Sportraad 20200127
Verslag Bestuur Sportraad 20200526
Verslag Bestuur Sportraad 20200811
Verslag Bestuur Sportraad 20200928
Verslag Bestuur Sportraad 20201123
Verslag Bestuur Sportraad 20210118
Verslag Bestuur Sportraad 20210223
Verslag Bestuur Sportraad 20210330
Verslag Bestuur Sportraad 20210427
 

Aansluiten bij de sportraad?

Indien je wil aansluiten bij de Sportraad, vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het op de sportdienst.