Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook elk gemeentebestuur, is verplicht haar burgers zélf zo goed mogelijk te informeren. Anderzijds heeft ook elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Dit alles wordt 'openbaarheid van bestuur' genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid van bestuur:

Actieve openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid is de verzamelnaam voor de maatregelen die door het bestuur op eigen initiatief (zonder dat ernaar gevraagd wordt) worden genomen om op die manier het grote publiek te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn Brechts Nieuws, de nieuwsbrief, een persconferentie,....

Passieve openbaarheid van bestuur

Passieve openbaarheid komt erop neer dat het bestuur informatie verstrekt op verzoek van de burger. Iedere burger heeft immers het recht bestuursdocumenten die uitgaan van de gemeente te raadplegen volgens de voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit houdt in dat je ter plaatse documenten in kunt zien, er uitleg over kunt krijgen en er een fotokopie van kunt ontvangen. 

De meeste bestuursdocumenten zijn openbaar en kan je als inwoner dan ook gewoon komen inkijken. Dat geldt onder meer voor de beslissingen van de gemeenteraad, de beleidsnota, het meerjarenplan, de gemeentelijke reglementen, de ruimtelijke plannen enz.

Ook de andere bestuursdocumenten zijn in principe openbaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Die zijn er onder meer om de privacy te waarborgen. Een aanvraag om zo'n document in te kijken, uitleg of een afschrift te krijgen moet je schriftelijk indienen. Wij laten je dan vervolgens weten of je het document mag inkijken en hoe je dit best aanpakt.

Info: bel gratis 1700 elke werkdag van 09.00 tot 19.00 uur of stuur een e-mail of surf naar www.vlaanderen.be.

Klacht bij toezichthoudende overheid

Tegen de beslissingen getroffen door organen van gemeente en OCMW ( gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau) kan men klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een termijn van dertig dagen die start op de dag die volgt op de kennisgeving van de publicatie op de gemeentelijke webstek.

Je kan jouw klacht richten aan het agentschap binnenlands bestuur :

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer informatie vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer