Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan te bespreken maak je hiervoor een afspraak bij de dienst omgeving (via de knop rechts).

RUPs zijn gedetailleerder en kunnen de bestemming van gebieden veranderen. RUPs leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

 • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
 • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
 • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

RUPs bestaan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Brecht:

RUP Brecht Centrum (kern van Brecht)

Opgelet: het RUP Brecht Centrum werd in 2016 deels herzien door het RUP Nollekens. Verder naar beneden op deze pagina vind je het RUP Nollekens terug.

RUP De Merel (recreatiedomein De Merel - tussen Schotensteenweg en kanaal)

RUP De Ring (bedrijventerrein De Ring in Brecht)

RUP Dorpsassen Sint-Job - herziening (hoofdassen Sint-Job en omliggende straten)

Het RUP Dorpsassen werd in 2012 goedgekeurd en in 2015 herzien. Hier vind je de meest recente plannen en voorschriften:

RUP Hogebaan (hoek Hogebaan-Kapelweg-Toekomstlaan)

RUP Leeuwerik (Sint-Job) en Kapelakker (Sint-Lenaarts)

RUP Lochtenbergplein (zone tussen Eikenlei en kanaal)

RUP Nollekens (gedeeltelijke herziening van het RUP Brecht Centrum)

Het RUP Nollekens is een deelse herziening van het RUP Brecht Centrum. Volgende zaken zijn herzien in december 2016:

 • enkele algemene voorschriften
 • de voorschriften voor de speelzone en omgeving achter de Sint-Michielskerk
 • de voorschriften voor de omgeving van de pastorie
 • de voorschriften voor een zone op de hoek Lessiusstraat-Schoolstraat
 • de voorschriften met betrekking tot bijgebouwen en de niet-bebouwde ruimte in de meeste zones
 • de voorschriften voor projectzone D (ten westen van het Frans Oomspad)

Hier vind je de plannen en voorschriften van het RUP Nollekens:

RUP Pothoek (Sint-Lenaarts)

RUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Molenstraat Brecht)

RUP Recreatie en openbaar nut Sint-Lenaarts

RUP Vaartdijk

RUP RWZI (Sint-Job-in-'t-Goor)

De gemeente wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken zodat de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie mogelijk wordt.

In zitting van 10 juni stelde de gemeenteraad het RUP voorlopig vast en wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit loopt van 5 juli tem 2 september 2021. Zowel burgers als hogere overheden zijn gedurende die periode in de mogelijkheid bezwaren en adviezen te formuleren op het RUP. U kan het RUP inkijken analoog op het gemeentehuis of via de gemeentelijk website. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) | Gemeente Brecht

U kan een eventueel bezwaar indienen via

 • Afgifte van uw bezwaar in het gemeentehuis, u krijgt een ontvangstbevestiging. (gelieve rekening te houden met de openingsuren van het gemeentehuis)
 • Via een analoge brief, gericht aan het gemeentebestuur van Brecht.

Voor meer info kan u steeds terecht op de dienst omgeving op het nummer 03 660 25 64

RUP Lange Pad

De gemeente Brecht wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de zone langsheen het Lange pad in Brecht centrum. Het doel van het RUP is een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het binnengebied te faciliteren. Daarnaast wordt de gemeentelijke detailhandelsvisie langsheen de biest, Gasthuisstraat en gemeenteplaats verordenend vastgelegd in het RUP.

De eerste fase van het RUP is de inzage van de proces- en startnota. Je kan beide nota’s inzien van 17 augustus tot en met 15 oktober 2020 in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) of via onderstaande bijlages. Op 18 augustus 2020 vond het participatiemoment plaats. Hieronder kan je het verslag hiervan terugvinden.

RUP Woonparken

De gemeente Brecht wenst voor de woonparken, zoals aangeduid op het gewestplan,  een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken (RUP).

De eerste fase van de RUP procedure is de goedkeuring van proces- en startnota. De startnota beschrijft de methodiek op welke wijze er als dan niet ontwikkelingsmogelijkheden zullen geboden worden aan de woonparken. De procesnota beschrijft het te voeren proces.

In zitting 4 mei 2021 keurde het college van burgemeester en schepen de proces- en startnota van het RUP woonparken goed. Beide documenten worden ter inzage gelegd gedurende 60 dagen, van 17 mei tot en met 15 juli 2021.

Je kan zowel proces- als startnota inkijken op de website van de gemeente onder ‘RUP’, of analoog op het gemeentehuis (afspraak maken is verplicht)

Je bent gedurende die periode eveneens in de mogelijkheid opmerkingen op het dossier over te maken aan de gemeente via

 • ofwel een officieel schrijven, gericht aan college van burgemeester en schepenen
 • ofwel bij afgifte op het gemeentehuis (gemeentepark 1 – 2960 Brecht)

Op woensdagavond 26 mei om 20.00 uur werd er eveneens een digitaal participatiemoment georganiseerd.

Je kan hieronder zowel de proces- als startnota terugvinden.

Voor meer info hierover kan u terecht bij de gemeente Brecht op het nummer 03 660 25 64