Verkiezingen

Verkiezingen 26 mei 2019   

Op zondag 26 mei 2019 vinden de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Kamer en het Vlaams Parlement plaats.  De stembureaus zijn geopend van 8 tot 16 uur.

Stemmen per volmacht
In België is deelname aan de stemming verplicht. Indien je niet kan gaan stemmen, kan je toch je stem uitbrengen door volmacht te geven aan een andere kiezer. Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven. De volmachtkrijger mag slechts één volmacht hebben. Het volmachtformulier is te bekomen op de dienst burgerzaken of kan je downloaden op deze pagina.

Je kan volmacht geven in volgende gevallen :

 • je kan om medische redenen niet zelf gaan stemmen (bewijzen met een doktersattest);
 • om beroeps- of dienstredenen (attest van de werkgever voorleggen);
 • jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest af te halen op de dienst bevolking);
 • je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel (attest van de directie van de instelling waar je verblijft);
 • jouw geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen   (attest van de religieuze overheid);
 • je bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen (attest van de onderwijsinstelling)
 • je bent op reis in het buitenland : op vertoon van een bewijsstuk (vliegtuigticket, hotelvoucher, …) of na een ‘verklaring op eer’ als je geen bewijs van boeking kan voorleggen, kan je  een speciaal attest bekomen op de dienst burgerzaken; met dit attest, gevoegd bij het volmachtformulier, kan je volmacht geven.

De volmachtkrijger moet jouw stem uitbrengen in jouw stembureau en neemt mee:

 • De identiteitskaart van de volmachtkrijger;
 • De oproepingskaart van de volmachtkrijger;
 • De oproepingskaart van de volmachtgever;
 • Het volmachtformulier met één van de bovenvermelde attesten.  

Afwezig
Indien je zelf niet kunt gaan stemmen op 26 mei en je kan geen volmacht geven, dan kan je :

 • ofwel je oproepingskaart met het bewijs van verhindering laten afgeven op jouw stembureau;
 • ofwel je oproepingskaart met het bewijs van verhindering komen afgeven op het gemeentehuis – dienst burgerzaken, uiterlijk op de donderdag voor de verkiezingen.

Een geldig bewijsstuk van verhindering kan zijn: een medisch attest, een attest van je werkgever, een attest van school of een bewijsstuk van je buitenlandse reis.

Meer info
Op www.verkiezingen.fgov.be vind je alle informatie over de komende verkiezingen.
Dienst Bevolking, Gemeentepark 1, 03 660 25 87 of bevolking@brecht.be