Inspraak

Wil jij zelf graag inspraak hebben in het beleid van de gemeente?

Participatie, inspraak… Het zijn moderne woorden die in de samenleving van vandaag veel worden gebruikt. Het is een tendens die niet genegeerd kan worden. Iedereen heeft wel een visie over hoe je betrokken kan worden of invloed kan hebben op het beleid. Voor Brecht wil participatie zeggen: ‘mensen laten deelnemen aan….’. Dat gaat over deelnemen aan een behoorlijke huisvesting, deelnemen aan kwalitatief onderwijs, deelnemen aan de arbeidsmarkt, deelnemen aan cultuur of sport…

Adviesraden
In oktober 2021 keurde de gemeenteraad de visietekst participatie goed. Deze visietekst heeft tot doel een transparante richtlijn en een visie te bieden over hoe we met participatie omgaan. Een erg belangrijke pijler binnen deze visie op participatie, zijn de adviesraden. De gemeente en het OCMW van Brecht werken al vele jaren samen met verschillende adviesraden. Zij helpen bij het voorbereiden van het beleid, maar ook bij de uitvoering en bijsturing ervan. Bij belangrijke beslissingen vraagt het bestuur de raden immers om advies, maar ze kunnen ook zelf voorstellen aanbrengen. Een veilige schoolomgeving, een goede sportinfrastructuur, een moderne bibliotheek, een toegankelijk cultureel aanbod, een nieuw speelterrein of petanquebaan… Allemaal zaken waarover de Brechtse adviesraden hun stem laten horen!

Vernieuwde samenstelling
In oktober keurde de gemeenteraad nieuwe afspraken goed tussen gemeente/OCMW en de adviesraden waardoor de raden hun adviserende rol ten volle kunnen opnemen. Een grote verandering is dat burgers niet meer aangesloten moeten zijn bij een vereniging om lid te zijn van een adviesraad. Vanuit je vrijetijdsbeleving of kennis kan je je dus aansluiten bij een adviesraad naar keuze.

Er zijn raden actief op volgende domeinen: