Muziek

geluidsnormen ‘elektronische versterkte muziek’ van kracht 1/1/2013

METEN IS WETEN

De geluidsnormen voor muziek zijn gewijzigd sinds 1 januari 2013. Waar vroeger enkel het hinderaspect de nodige aandacht kreeg is daar met de nieuwe wetgeving ook het gezondheidsaspect bij gekomen met als voornaamste pijler voorkomen van gehoorschade bij jongeren.

Je hebt voor kleine of grote evenementen, feestjes of activiteiten waar muziek wordt gespeeld de keuze uit drie verschillende categorieën en daaraan gekoppelde voorwaarden conform de Vlaamse wetgeving.

 • Categorie 1: kleiner of gelijk aan 85 dbA LAeq gemeten over 15min / toetsingwaarde, pieken max 92 dB(A) LAmax,slow (normen in de buurt LAeq,1s, max!):
  -geen verdere vereisten of verplichtingen: tenzij opgelegd bij de gemeentelijke toelating
 • Categorie 2: hoger dan 85 dbA en kleiner of gelijk 95 dbA LAeq gemeten over 15min / toetsingswaarde, pieken max 102dB(A)LAmax,slow :
  -meldingplicht of toelating
  -voorwaarden (zelfcontrole geluidslimiet: verplichte geluidsmeting tijdens hele activiteit)  
  -andere: zie verkregen toelating voor de beperkende maatregelen
 • Categorie 3: hoger dan 95 dbA tot maximaal 100 dbA LAeq gemeten over 60min / toetsingswaarde, pieken max 102dB(A) LAeq,15min:
  -vergunningsplicht of toelating
  -voorwaarden (zelfcontrole geluidslimiet: verplichte geluidsmeting tijdens hele activiteit én bewaren meetgegevens gedurende 30 dagen ter controle + geluidsdopjes ter beschikking)
  -andere: zie verkregen toelating voor de beperkende maatregelen

De gemeente kan ten allen tijde bijkomende beperkende maatregelen opleggen in de toelating. Om te weten waaraan uw evenement mogelijk moet voldoen kan je onderaan deze pagina het richtlijnenkader raadplegen dat wordt gebruikt bij de behandeling van aanvragen voor afwijkingen en/of toelatingen voor eenmalige en bijzondere muziekevenementen. 

Als je het beperkt houdt tot de gemiddelde 85 dbA  val je onder de zogenaamde categorie-1 activiteiten waarbij er in uw dagelijkse werking geen verdere verplichtingen of voorwaarden zijn. Met een voorafgaandelijke melding, vergunning of toelating dan je ook kiezen voor categorie 2 of 3: in beide gevallen mag je meer ‘lawaai’ maken, maar zijn er wèl voorwaarden na te leven en flankerende maatregelen te nemen die trapsgewijs toenemen.

Bijvoorbeeld: verplichte meetapparatuur die de ganse muziekactiviteit meet en/of registreert, het bewaren van meetgegevens, het uitdelen van oordopjes … allemaal nieuwigheden die er voortaan op moeten toezien dat niet enkel de buurt maar ook de mensen binnen de inrichting worden beschermd. Als een paal boven water staat zelfcontrole als het nieuwe uitgangspunt.

De meeste horecazaken zoals de danscafés en feestzalen zullen hun geluidsinstallatie moeten uitrusten met de juiste meetapparatuur of begrenzers om toe te zien op correcte de naleving van de nieuwe normen.

We zullen allemaal samen stilaan tot een mentaliteitswijziging moeten komen waarbij we er ons van bewust moeten zijn dat langdurige blootstelling aan luide muziek gevolgen heeft voor onze gezondheid (vb klaplong, gehoorverlies, oorsuizen…) en daarnaast veelvoorkomende hinderklachten van buurtbewoners vaak ook resulteren in allerlei gezondheidsproblemen.

Meer info bij de milieudienst of neem een kijkje op http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid/muziekwww.fuifpunt.be.

______________________________________________________

Samengevat

 • Categorie 1 < 85 dbA => maximaal 85 dbA (meten LAeq 15 min)

wetgeving: geen vereisten / geen verplichtingen / geen voorwaarden 
verplicht: geen, tenzij anders bepaald in de toelating bij bijzondere of eenmalige activiteiten
aangeraden: steeds plaatsen eenvoudige decibelmeter die de geluidsproductie weergeeft => tip: 'meten is weten'
vergunning: geen meldings- of vergunningplicht - toelating occasionele muziekactiviteiten > 85 dbA
melding klasse 3 : neen
vergunning klasse 2 : neen
toelating gemeente : neen, tenzij bij bijzondere of eenmalige muziekactiviteiten 

 • Categorie 2 > 85 dbA < 95 dbA => maximaal 95 dbA (meten LAeq 15 min)

wetgeving: verplichte meetapparatuur (klasse 2 meter) tenzij anders bepaald in de toelating
verplicht: meten en visualiseren => tenzij anders bepaald in de toelating bij bijzondere of eenmalige activiteiten
aangeraden: registreren (gegevens bewaren), ev. begrenzer installeren,
vergunning: meldingsgplicht of toelating bij occasionele muziekactiviteiten > 85 dbA
melding klasse 3 : ja
vergunning klasse 2 : neen
toelating gemeente : ja, bij bijzondere of eenmalige muziekactiviteiten boven 85 dbA

 • Categorie 3 > 95 dbA < 100 dbA => maximaal 100 dbA (meten LAeq 60 min)

wetgeving: verplichte meetapparatuur (klasse 2 meter)
verplicht: meten, visualiseren en registeren (gegevens bewaren) + oordopjes uitdelen => tenzij anders bepaald in de toelating bij bijzondere of eenmalige activiteiten
aangeraden: eventueel begrenzer installeren
vergunning: vergunningplicht of toelating bij occasionele muziekactiviteiten > 95 dbA
melding klasse 3 : neen
vergunning klasse 2 : ja
toelating gemeente : ja, bij bijzondere of eenmalige muziekactiviteiten boven 95 dbA

______________________________________________________

Info voor horeca-uitbaters en organisatoren van muziekevenementen

Een extra woordje uitleg ...

Categorie 1 tot 85 dBa (link vlarem: geen vereisten: geen melding / geen vergunning / geen toelating nodig) => gewone horecagelegenheden

Voor de dagdagelijkse horeca en daarmee gepaard gaande activiteiten zal de eerste trap van de 3-traps regeling van toepassing zijn: lokalen met achtergrondmuziek en dansbare tonen tot de gewone 'zaterdagavond feestjes' hetzij cafés, tavernes, JH, ... en dergelijke.. Dit betekent een piekwaarde tot 92 dBA (LAmax,slow) en gemiddeld maximaal niveau tot 85 dBA LAeq,15min (dit wil zeggen het gemiddelde geluid gemeten over 15minuten).

Om te weten of je echt onder het maximaal toegelaten geluidsniveau blijft kan je een eenvoudige decibelmeter plaatsen die op een display aangeeft hoeveel geluidsproductie er is. Deze meters zijn courant verkrijgbaar op de markt bij de gespecialiseerde zaken en hoeven niet noodzakelijk duur te zijn. Ze geven een globaal beeld en zijn enkel informatief. Deze meters zijn niet verplicht maar zijn weliswaar de enige manier om te weten hoe luid het eraan toegaat in uw inrichting. Wie een vaste muziekinstallatie heeft kan een stapje verder gaan en eenvoudigweg een geluidsbegrenzer laten plaatsen die overtredingen onmogelijk maakt.

Categorie 2 tot 95 dbA (link vlarem: meldingsplicht of toelating vereist) => feestzaal,  (tent)fuiven, allerlei muziekevenementen 

Wanneer er fuiven, muziekoptredens of thema-avonden met dj’s gegeven worden dus voor tentfuiven, de uitbating van fuifzalen, danscafés, jeugdhuizen of dergelijke, … kortom waar er luidere muziek aan te pas komt zal wellicht de eerste trap niet meer ‘luid’ genoeg zijn en bestaat de mogelijkheid om ‘meer lawaai’ te maken maar dan binnen de beperkingen en onder de voorwaarden van de tweede trap tot gemidelde van maximaal 95 dB(A) LAeq,15min (dit wil zeggen het gemiddelde geluid gemeten over 15minuten) of pieken aan maximum 102dB(A) LAmax,slow .

Vanaf hier ben je verplicht om gedurende de hele activiteit uw geluid te meten en het resultaat zichtbaar te maken op een monitor zodat bijgestuurd kan worden. Hiervoor heb je meetapparatuur nodig, een klasse 2 meter, die je kan aankopen en aankoppelen aan uw eigen mengpaneel of enkel bij die speciale gelegenheden kan inhuren. Er is een display die aanduidt wat de geluidsproductie bedraagt, het aansluiten van een begrenzer is mogelijk en daarnaast kunnen eventueel de digitaal bewaarde gegevens bijvoorbeeld op een usb-stick ter controle opgevraagd worden door de politie of gemeentelijke handhavers. Wees gerust, pieken tot 102 dbA en een gemiddelde tot 95 dbA zal de feestpret niet bederven!

Categorie 3 tot 100 dbA (link vlarem: vergunningsplicht of toelating vereist) => festivals, danstempels, grote concertzalen 

De derde trap is eerder voor de echte grotere muziekevenementen en festivals met voortaan een beperking tot een gemiddelde van maximaal 100 dB(A) LAeq,60min (dit wil zeggen het gemiddelde geluid gemeten over 60 minuten) en daarnaast een toetsingkader van een piekwaarde tot 102 dB(A) LAeq,15min. Naast de meetverplichtingen zijn er ook andere voorzorgen te nemen zoals oordopjes uitdelen. De meetverplichting is in eerste instantie ook weer meten (zoals in de tweede trap), maar verder ook bijkomend registreren en bewaren van de meetgegevens. Deze gegevens kunnen ter controle opgevraagd worden door de politie of gemeentelijke handhavers.

Uitzonderingen: Aansluitend op de vlarem meldings- of vergunningsplicht én de 3-trapsregeling zijn er een aantal uitzonderingen voor eenmalige en bijzondere muziekactiviteiten waar er soepelere maatregelen van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld : jeugdhuis, chirofuif, concertzaal, braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportmanifestatie, openluchttheater, kermis, braderij, tentfuif, polyvalente zalen, culturele centra,dansschool, fitnesszaal, privéfuif in voetbalkantine… Het gaat om occasionele gelegenheden waarbij de exploitant of organisator een toelating kan aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen. Binnen de inrichting zullen dan de regels van de 2de (of 3de trap) van toepassing zijn en de norm buiten de inrichting wordt opgelegd in de toelating of desgevallend is de milieuwetgeving (vlarem) van toepassing. (Opgelet zonder voorafgaandelijke toelating blijft de strengste norm van de 1ste trap van toepassing en ben altijd beperkt tot 85 dbA (LAeg, 15min)).

Het gaat om muziekactiviteiten gekoppeld aan een bijzondere gelegenheid en/of die plaats vindt in een zaal of lokaal waarin cumulatief aan volgende criteria wordt voldaan: maximaal 12 gelegenheden per jaar, maximaal 2 gelegenheden per maand, het totaal van deze gelegenheden mag zich maximaal over 24 kalenderdagen per jaar spreiden (als een muziekactiviteit avonduren en morgenuren van de daarop volgende kalenderdag omvat, worden twee kalenderdagen geteld). vb besloten teerfeest of jaarfeest vereniging.

OF

Evenementen die maximaal 3 uur duren en plaatsvinden tussen 12u en 24u.

VLAREM Meldingsplicht of vergunningsplicht?: Worden er muziekactiviteiten georganiseerd die niet beantwoorden aan de omschrijving bijzondere gelegenheden en/of die meer dan 12 keer per jaar of 2 keer per maand plaatsvinden dan is de meldingsplicht of vergunningsplicht van toepassing. In zo’n geval moet je over een zogenaamde ‘uitbatingsvergunning’ beschikken en zijn de individuele toelatingen niet meer voor jou bruikbaar. Voor klasse 3-inrichtingen (muziekcategorie 2) is de meldingsplicht voorzien, voor klasse 2-inrichtingen (muziekcategorie 3) is de vergunningsplicht van toepassing. U stelt zelf uw geluidsniveau voorop en dient uw aanvraag in. Aan de hand van het juiste formulier moet je een dossier samenstellen en tijdig indienen.

En denk eraan bij al uw evenementen : heb steeds aandacht voor de gezondheid van de feestgangers en heb respect voor de nachtrust van de  buurtbewoners.

[Raadpleeg steeds uw vergunning of toelating.]