Horecazaak opstarten?

Om een horecazaak te mogen opstarten, openhouden of heropenen moet u beschikken over een horecavergunning.
Deze vergunning is ook vereist voor het overnemen van een bestaande horecazaak.
Een horecavergunning bundelt verschillende verplichtingen en procedures die van toepassing zijn op de exploitatie van een horecazaak.
Een horecazaak wordt hierbij gedefinieerd als elke drank-of eetgelegenheid, permanent of tijdelijk ingericht, die publiek toegankelijk is en waar dranken en/of maaltijden worden verstrekt voor consumptie ter plaatse.

voorwaarden:
Voor het verkrijgen van een horecavergunning, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en als vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 2. Beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), bij verkoop van voeding.
 3. Voldoen aan de hygiëne- en moraliteitsvoorwaarden die van toepassing zijn bij het schenken en ter plaatse consumeren van gegiste dranken en/of sterke drank
 4. Beschikken over een geldige objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (= horecazaak van > 50m², waarbij de oppervlakte van een eventueel terras ook wordt meegeteld)
 5. Beschikken over een vergunning C voor kansspelen in drankgelegenheden (kansspelinrichtingen klasse III). Deze vergunning moet u aanvragen bij de Kansspelcommissie. (indien van toepassing)
 6. Beschikken over een brandveiligheidsattest voor een voor het publiek toegankelijke inrichting (indien van toepassing)
 7. ​Voldoen aan de meldings- of vergunningsplicht in het kader van exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten conform de Vlaamse milieuregelgeving (indien van toepassing)
 8. Voldoen aan de geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen (zo moet het pand o.m. de functie horeca bezitten)
 9. Beschikken over een terrasvergunning voor terrassen op het openbaar domein

procedure:
U vraagt een horecavergunning aan via het standaard e-formulier (zie onderaan) en vervolledigt de aanvraag met volgende documenten:

 • Uittreksel uit het strafregister (model 596.1) met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning) van: de uitbater, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde, de inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen en – indien de uitbating in handen is van een vennootschap – alle mede zaakvoerders
 • Registratie, erkenning of toelating van FAVV
 • Geldig bewijs van de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing
 • Brandveiligheidsattest conform het gemeentelijk brandveiligheidsreglement

Bedrag:
De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Geldig tot:
De drankvergunning blijft gelden voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden van de vergunning en tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)