Terrassen

Terrassen

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Voorwaarden:

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

·         Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, o.m.

o   Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)

o   Drankvergunning

o   Horecavergunning (indien van toepassing)

o   Registratie/erkenning/toelating van het FAVV 

o   Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)

·         Conformiteit met volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen:

o   omgevingsvergunning voor permanente constructies, reclame, zonnetenten...

·         Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement, met name:

o   Er mogen enkel zaken gestald worden die nuttig zijn voor de uitbating van het terras binnen het vergunde oppervlak van het terras;

o   De toegang tot gebouwen moet steeds volledig vrij blijven over de gehele breedte;

o   Erfdienstbaarheden van algemeen nut en van technische infrastructuur zoals hydranten, mangaten, deksels e.d. moeten steeds bereikbaar zijn.
     Ook wegsignalisatie, aanduidingen en installaties van openbaar of algemeen nut moeten vrij blijven, goed zichtbaar en bereikbaar zijn. 

o   De terrasvergunning is beperkt tot de ruimte gelegen aansluitend aan de betrokken handelszaak en kan behoudens de uitdrukkelijke toelating daartoe in de vergunning, nooit breder zijn dan de breedte van deze zaak.

o   Er moet steeds een vrije doorgang van 1.50 meter verzekerd zijn voor voetgangers, rolstoelgebruikers e.d. 

o   Het verankeren van terraselementen is enkel toegestaan wanneer dit op een esthetische en veilige manier verborgen kan worden als het terras niet staat. Er mag geen schade veroorzaakt worden, noch hinder of gevaar vormen voor personen en/of       voertuigen.

o Schade aan het openbaar domein zal door de gemeente hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. 

o  Achtergrondmuziek is toegelaten tot 22.00 uur. 

o   De vergunninghouder staat in voor het onderhoud van het ingenomen openbaar domein en de directe omgeving ervan. 

o   De vergunning dient steeds aanwezig te zijn in de zaak en op eerste verzoek voorgelegd te worden. 

Procedure

U vraagt een terrasvergunning aan via het aanvraagformulier en vervolledigt de aanvraag met volgende documenten:

  • Een gedetailleerd inplantingsplan van de terraszone tot minimum 2 meter rond het gevraagde oppervlak.
    Hierop dienen alle te plaatsen terrasconstructies en -meubilair te zijn opgetekend, alsook het aanwezige straatmeubilair, technische infrastructuur e.d. met vermelding van de afmetingen.
  • Een beschrijving en afbeelding van de gebruikte materialen, voorwerpen en verankeringen. Dit moet toelaten een duidelijk beeld te vormen van de beoogde inname.
  • Minstens 3 relevante foto's van de in gebruik te nemen oppervlakte en het aangrenzende pand of gebied.
  • Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein met vermelding van eventuele gebreken (gestaafd door fotomateriaal). Indien deze plaatsbeschrijving ontbreekt, wordt het openbaar domein in goede staat geacht.  

Bedrag

De aanvraag is gratis. 
De kostprijs voor de inname van het openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belastingsreglement

Regelgeving

·         Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is

·         Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening

·         Gemeentelijk terrasreglement (zie onder)

-         Belastingsreglement