Schadecommissie

Bijeenroeping en werking van de Commissie tot vaststelling van schade aan teelten

Wanneer in een gemeente, door overmacht zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, aan land-en tuinbouwteelten schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, wordt contact gelegd tussen de burgemeester van de betrokken gemeente, de bevoegde ambtenaar van de FOD financiën en de bevoegde gewestingenieur van het ALV.

Wanneer uit dit overleg blijkt dat het om uitzonderlijke schade gaat, en op schriftelijke aanvraag van de betrokken landbouwers en tuinders, roept de burgemeester de commissie samen met het oog op de officiële vaststelling van de schade.

Samenstelling van de commissie

De commissie tot vaststelling van schade aan teelten is als volgt samengesteld:

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde als voorzitter;
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen;
  • de gewestingenieur van het ALV;
  • een expert-landbouwer, door de burgemeester aangewezen;
  • een expert-landbouwer, door de gewestingenieur aangewezen.

Doel van de vaststelling van schade aan teelten

Gevallen waarvoor de vaststelling van schade belangrijk is:

  • aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de regels van de forfaitaire grondslagen
    van aanslag en de vermindering van onroerende voorheffing.
  • eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds.

Aanvraagformulier tot samenroepen van de commissie

Landbouwers/tuinders die de schade aan hun teelten wensen te laten vaststellen door de commissie kunnen de 2 aanvraagformulieren ( zie onder )indienen samen met de verzamelaanvraag waarop de getroffen percelen staan aangeduid. Deze aanvraag mag je richten naar bovenvermeld contactpersoon.