Milieu en bedrijf (UMIO)

UMiO (Uniz van Milieuondernemingen)

UMiO is een nieuw samenwerkingsverband van een aantal representatieve beroepsverenigingen (FEBEM, VMC, OVB en VEB) van milieuondernemingen. De 4 oprichters stellen vast dat milieuaspecten niet steeds de juiste aandacht krijgen bij andere koepels of bedrijvenverenigingen. Om deze redenen hebben de verenigingen de krachten gebundeld. UMiO zal fungeren als klankbord voor de industriële milieusector.

Deze milieukoepel formuleert actiepunten voor een duurzame toekomst.

UMiO heeft zijn doelstellingen gebundeld in een krachtige missie met drie strijdpunten:

  • het imago en de waarde als gesprekspartner van de privaatrechterlijke sector van milieubedrijven verbeteren door de sociaal-economische impact ervan in kaart te brengen;
  • als vertegenwoordiger van de markt een ambitieus en progressief milieubeleid realiseren door deelname aan de totstandkoming en vormgeving van efficiënte en effectieve milieuregelgeving;
  • aandacht gevraagd voor een eerlijke en dynamische marktontwikkeling wat de leefbaarheid van de sector moet waarborgen.

UMiO is voorstander van een ambitieus en progressief milieubeleid. De principes van duurzaam ondernemen (people, planet, profit) moeten als uitgangspunt dienen voor de nieuwe Federale minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. UMiO heeft een aantrekkelijk driepuntenplan opgesteld:

  • jobs creëren door milieu investeringen aantrekkelijker te maken;
  • inzetten van gerecycleerde grondstoffen bij overheidsopdrachten;
  • opnemen van een voorbeeldfunctie inzake milieuperformantie door de overheid.