Socio-economische vergunning

Wanneer je een kleinhandelszaak start met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² toegankelijk voor het publiek, dan moet je een socio-economisch vergunning aanvragen.

De Procedure

We onderscheiden 3 procedures:

De vereenvoudigde procedure

Een bestaande voorheen reeds socio-economisch vergunde handelsvestiging kan

 • bij een beperkte uitbreiding (max 20% van de voorheen vergunde nettoverkoopsopp.met max. 300m²)
 • bij een beperkte verhuis (binnen dezelfde gemeente, binnen 1000 meter van de huidige locatie)

gebruikmaken van de vereenvoudigde procedure. Deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de gemeente van vestiging. Dit kan met volgend formulier: formulier eenvoudige procedure.

De procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente zelf over de toekenning van de machtiging. De aanvraag kan worden ingediend

 • via het formulier SE1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid
 • via het formulier SE2 wanneer het te vergunnen project een handelscomplex betreft.

De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Bovenstaande formulieren moeten vergezeld worden van een socio-economische studie die volgende elementen dient te bevatten:

 • Ruimtelijke ligging van de handelsvestiging: de inpassing van de vestiging binnen plaatselijke ontwikkelingsprojecten of binnen het kader van het stedenpatroon, het effect van de vestiging inzake duurzame mobiliteit, meer bepaald het gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid.
 • De belangen van de consumenten: de demografische dynamiek, de beschrijving van de inbreng van de nieuwe vestiging op het vlak van assortiment en prijsniveau, het verzorgingsgebied dat de handelsvestiging wil beslaan in verhouding tot de verzorgingsgebieden van de bestaande nabije handelskernen, de bereikbaarheid via het bestaande openbaar vervoer en via individuele vervoermiddelen, de duurzame invloed op de prijzen, de verruiming van de keuzemogelijkheid van de consument
 • De invloed van het project op de werkgelegenheid: de verwachtingen inzake de creatie van bruto werkgelegenheid, per categorie en op korte, middellange en lange termijn, de verhouding tussen de creatie van bruto werkgelegenheid en het netto saldo van de werkgelegenheid op korte termijn, de voorstelling van het beleid van de nieuwe vestiging op het vlak van de kwaliteit van de werkgelegenheid, het of de betrokken paritaire comités.
 • De weerslag van het project op de bestaande handel: de marktpositie op het vlak van de verzorgingsgebieden, het verlies of de versterking van de aantrekkelijkheid van de stadskern, de mogelijke positieve of negatieve gevolgen op structureel vlak voor de bestaande nabijgelegen handelskernen, het evenwicht en de complementariteit tussen de kleine en grote distributie.

De inhoud en samenstelling is niet beperkend en mag en kan steeds aangepast worden aan de aard van het ingediend dossier.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen zoals vastgelegd in de wet. Zo beschikt de gemeente over een termijn van 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken. Bij ontvangst van een “onvolledig dossier” wordt de aanvrager, via een aangetekend schrijven vanwege het college van burgemeester en schepenen, verzocht zijn dossier te vervolledigen. Voormelde termijn wordt geschorst tot ontvangst van de gevraagde stukken.

De procedure voor handelsvestigingen meer dan 1000 m²

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² , dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD (Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie).

De aanvraag kan worden ingediend

 • via het formulier SE1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid
 • via het formulier SE2 wanneer het te vergunnen project een handelscomplex betreft.

De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Bovenstaande formulieren dienen te worden vergezeld van een socio-economische studie die dezelfde elementen dient te bevatten als in de procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000m².

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd, de datum van het ontvangstbewijs bepaalt de startdatum van de termijnen zoals in de wet voorzien. Binnen de vijf dagen na ontvangst wordt een afschrift van het dossier door de gemeente overgemaakt aan het NSECD. In zoverre de totale netto verkoopoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, informeert de gemeente tevens de aangrenzende gemeenten. De secretaris van het NSECD beschikt vervolgens over 20 dagen om het dossier volledig te verklaren. Bij een onvolledig dossier wordt de aanvrager verzocht zijn dossier te vervolledigen en wordt de gemeente hiervan in kennis gesteld. De termijnen worden geschorst voor de periode tot de ontvangst van de ontbrekende stukken.

Bij een volledig dossier, beschikt het Comité over een termijn van 35 dagen vanaf de volledig verklaring om een advies uit te brengen over volgende criteria:

 • de ruimtelijke ligging;
 • de bescherming van het stedelijk milieu;
 • de consumentenbescherming;
 • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.

Het Comité kan op verzoek, de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. In zoverre de projecten meer dan 2000 m² bedragen, wordt ook de aangrenzende gemeenten de gelegenheid geboden om te worden gehoord. Na ontvangst van het advies vanwege het NSECD, wordt de beslissing van de gemeente binnen de 70 dagen, na ontvangstdatum verklaring "volledig dossier", aan de aanvrager en aan het Comité overgemaakt.

Voor meer informatie over dit thema kan je terecht op de website van de FOD Economie.