Bijzonder Plan Van Aanleg (BPA)

Bouwvoorschriften zijn soms vastgelegd in een zogenaamd "bijzonder plan van aanleg" (BPA). Een BPA verfijnt de bestemming van het gewestplan en legt gedetailleerd de bouwmogelijkheden vast. Hieronder vind je een overzicht van de BPA's in Brecht en de specifieke voorschriften die er gelden. BPA's die digitaal beschikbaar zijn, vind je op deze pagina. De andere BPA's kun je inkijken bij de dienst Grondgebiedszaken in het gemeentehuis.

BPA Bergbezinkings- en retentiebekkens

Dit BPA duidt drie zones aan voor waterbekkens.

BPA De Moerkens

Dit BPA geeft de mogelijkheden weer voor het woongebied met recreatief karakter 'De Moerkens' (tussen Venlaan en Guldensporenlei).

BPA Dorp West

Dit BPA geeft de bouwmogelijkheden voor de zone tussen Hogebaan, Moeshofstraat en Hogeweg.

BPA Groene Ruimte Zandbergen

Dit BPA werd opgemaakt om in de zone rond de verkaveling van de Zandbergen de nodige groene ruimte te vrijwaren (gebied tussen Kattenhoflaan, Boswegel en Klein Schijn).

BPA Groenstraat

BPA Kasteel Maria ter Heide (Brasschaatbaan)

Dit BPA werd opgemaakt om de bestemming van de Kasteelhoeve en een deel van de omliggende gronden te wijzigen.

BPA Overbroek

Dit BPA omvat de gronden gelegen binnen de verkaveling Zoegweg.

BPA Recreatief Woongebied (omgeving Mieksebaan)

Dit BPA omvat de voormalige zone voor verblijfsrecreatie ten noorden van de E19 en De Moerkens.

Opmerking: lees hier meer over permanent wonen in recreatief woongebied in de omgeving Mieksebaan.

Sectoraal BPA Zonevreemde Bedrijven

Dit BPA legt de voorschriften vast voor een aantal zonevreemde bedrijven in Brecht.

Sectoraal BPA Zonevreemde Recreatie

Dit BPA legt de voorschriften vast voor een aantal zonevreemde recreatiegebieden in Brecht.