Inschrijven sociale huurwoning

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget en voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan ook terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappijen of het sociale verhuurkantoor.
Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen.

Om een sociale woning te huren moet je je kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK). Je wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister.
Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt.

Om je te kunnen inschrijven op deze lijst, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er zijn ook voorwaarden met betrekking tot de toewijzing.

In Brecht bestaan er 3 wachtlijsten voor sociale huurwoningen:

Inschrijven in een wachtregister kan enkel bij de sociale huisvestingsmaatschappijen zelf of bij het sociaal verhuurkantoor.

Welke documenten neem je best mee?

J contacteert best vooraf de sociale huisvestingsmaatschappij of verhuurkantoor . Zo weet je welke documenten je moet meebrengen, om uw inschrijving in orde te brengen. Neem zeker jouuw identiteitskaart mee.

Inkomen
Jouw inkomen van drie jaar geleden telt. In 2017 moet u dus documenten uit 2014 meenemen naar jouw SHM of SVK.

Jewerkte? Neem jouuw aanslagbiljet van de belastingen mee.
Je kreeg een leefloon of uitkering? Neem de attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA… Je
had geen belastbaar inkomen? Dan zal je een verklaring op eer bij de sociale huisvestingsmaatschappij moeten ondertekenen.

Gezin
Jouw SHM of SVK kan je vragen een attest van jouw gezinssamenstelling mee te brengen, als zij dit zelf niet elektronisch kunnen opvragen. Dit attest krijgt  bij de gemeente. 

Wijzigt jouw gezinssamenstelling in de toekomst? Neem de juridische bewijzen mee (bijvoorbeeld: een inleiding tot echtscheiding). 

Bent jij of een gezinslid officieel mindervalide? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Je kunt mogelijk als mindervalide voor specifieke, aangepaste woningen ingeschreven worden en voorrang hiervoor krijgen.

Eigendom
Jouw huidige woning wordt officieel ongeschikt, onbewoonbaar of onaangepast verklaard? Of, jouw woning zal onteigend worden? Neem dan de documenten, die dit bewijzen, mee. Zo kan de SHM of het SVK nakijken of je een uitzondering op de eigendomsvoorwaarde of voorrang voor een woning krijgt.

Leeftijd
Breng je paspoort mee.

Welke woning kan ik kiezen?
Je kunt een studio, appartement of huis huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of SVK in Vlaanderen.

Welke woning je kunt huren, hangt af van jouw lichamelijke toestand en hoe jouw gezin is samengesteld:

 • Appartementen en huizen, die aangepast zijn, worden eerst verhuurd aan personen met een fysieke beperking;
 • De samenstelling van jouw gezin bepaalt welke woning je kunt huren. Bijvoorbeeld: een woning met drie slaapkamers wordt liefst aan een gezin met kinderen verhuurd.

Als je bezoekrecht hebt over één of meerdere kinderen, wordt hiermee ook rekening gehouden. Als je kandidaat bent voor een sociale woning is het belangrijk dat je veranderingen in de samenstelling van jouw gezin onmiddellijk meldt aan de SHM of het SVK. Wanneer je later een woning toegewezen krijgt, zal die aangepast zijn aan de samenstelling van jouw gezin.

Wat gebeurt er met je gegevens?
Het SHM of SVK houdt de informatie bij in lijsten en dossiers. Ze gebruiken de informatie om na te kijken of je recht hebt op iets of om je beter te kunnen helpen. Het is niet de bedoeling dat de organisaties informatie over jou opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om jouw informatie te krijgen. Dat is geregeld in een privacywet die jou beschermt. 

Wil je weten aan wie de woonorganisaties uw informatie wel mogen doorgeven en waarom? Dan kan je dit nalezen op onze webpagina over privacy binnen de sociale huisvesting.

Hoelang moet je wachten op een sociale woning?
Die vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat de wachttijd van heel wat factoren afhangt, namelijk:

 • het aantal vrije woningen waarover de sociale verhuurder beschikt
 • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is op de wachtlijsten
 • het aantal kandidaat-huurders dat ingeschreven is met een voorrang

De sociale verhuurder kan je(bij benadering) informeren binnen welke termijn je een toewijzing mag verwachten. Neem hiervoor zelf contact op met de SHM of het SVK.

Wat kan je  doen om jouw kans op een sociale woning te vergroten?
Je kunt een aantal stappen ondernemen, om jouw kans op een sociale woning te vergroten.

 • Je kunt je inschrijven bij meerdere en verschillende soorten sociale verhuurders (sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren). Door je in te schrijven in meerdere sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, kan jouw kans op een toewijzing toenemen.
 • Je kunt bij jouw inschrijving je keuze van de woning ruim opgeven. Als je meer woningen (waarvoor je in aanmerking komt) aanduidt, kan dit de kans op een toewijzing vergroten.
 • Je kunt je inschrijven in meer dan één gemeente en zo een ruim gebied opgeven waarbinnen je wenst te wonen.
 • Je kunt bij jeinschrijving vragen om je kandidatuur automatisch te laten verspreiden over verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen

Dit is geen garantie dat je sneller een sociale woning toegewezen krijgt. Dat hangt immers af van verschillende factoren.

De toewijzing van een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij.
De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst kan toetreden tot een sociale woning die voor zijn gezin past. De raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of een delegatie, die de raad van bestuur aanstelde, wijst de sociale woningen toe. 

Sommige kandidaten kunnen sneller een woning krijgen, omdat ze een voorrang genieten. Wie kan achtereenvolgens voorrang krijgen?

 • jouw sociale woning wordt gerenoveerd en je moet verhuizen
 • een dakloze die een OCMW aan de SHM voordraagt
  • of een persoon die begeleid zelfstandig wil wonen via een erkende dienst
  • of een persoon met een geestelijk gezondheidsprobleem die zelfstandig wil wonen en door een erkende organisatie wordt voorgedragen
 • mensen met een fysieke handicap of beperking, als de woning specifiek aan deze handicap is aangepast
 • een kandidaat-huurder voor een sociale assistentiewoning, die vrijkomt
 • een huurder van een sociale woning die overbewoond is
 • een huurder van een sociale woning die in een aangepaste woning woont zonder dat er nog een invalide persoon in het gezin is
 • een persoon die door de toezichthouder in het gelijk werd gesteld
 • mensen die wettelijk herhuisvest moeten worden
 • een huurder van wie de gezinssamenstelling veranderd is en die een groter of kleiner woning aanvragen bij hun SHM
 • kandidaat-huurders waarvan de verwachte gezinshereniging nog niet heeft plaats gevonden en hierdoor een aangepaste woning nodig hebben
 • mensen die in een roerend of onroerend goed wonen, dat volgens een proces-verbaal niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen
 • mensen die in een woning wonen, die officieel ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard
 • mensen die nog wonen in een woning, op de datum dat die onteigend wordt
 • ontvoogde minderjarige kandidaat-huurders

Deze lijst kan soms verschillen door lokale regelgeving: informeer je vooraf goed bij de SHM!

Niet elke verklaring van onbewoonbare of ongeschikte woningen geeft automatisch recht op voorrang. De voorwaarden zijn hier strenger dan de voorwaarden bij uw inschrijving. De SHM zal je hierbij helpen.

Een SHM heeft het recht om inwoners van de gemeente voorrang te geven. Dit staat bepaald in het interne toewijzingsreglement van een SHM. 
Ben je in de laatste 6 jaar al 3 jaar gedomicilieerd in Brecht, dan heb je daar voorrang. Je hebt je die voorrang ook als je  ooit 15 jaar in onze gemeente gewoond hebt. Verder hebben drie specifieke doelgroepen voorrang voor bepaalde panden :

 1. Ouderen.
  • Personen vanaf 70 jaar. Bij koppels volstaat het dat één van beide partners 70 jaar is.
    
 2. Jongeren met een beperking in een project begeleid wonen 
  • die zich in de leeftijdscategorie 18 - 25 jarigen bevindendie minstens over een erkenning van het VAPH of een Persoonlijk Assistentie Budget van het VAPH  beschikken (of een andere vorm van persoonsvolgende financiering)
  • die behoren tot de doelgroep stelsel van begeleid wonen, beschermd/geïntegreerd wonen of tehuis werkenden 
  • waarbij de zorgvrager overdag een dagbesteding heeft of gaat werken
  • waarbij de dagelijkse ondersteuning eerder een toezichthoudend karakter heeft die zich richt op het bijsturen en activeren van de zorgvrager
  • die begeleid wensen te worden door een daartoe erkende VAPH-voorziening of dienst, zoals OC Clara Fey.
    
 3. Personen met een niet aangeboren handicap en een permanente zorgnood
  • personen ouder dan veertig maar jonger dan zeventig
  • met een toegekend Persoonlijk Assistentie Budget (of andere vorm van persoonsvolgende financiering)
  • met een locomotorische en/of andere lichamelijke beperkingen ten gevolge van ongeval, ziekte of letsels  opgelopen tijdens de levensloop die niet meer (voldoende) revalideerbaar of zelfs degeneratief zijn
  • en waarvan de actuele (huur)woning niet of onvoldoende aangepast is aan de hoger genoemde beperkingen
  • betrokkenen moeten - om zo autonoom mogelijk te kunnen blijven wonen - permanent beroep kunnen doen op hulp van derden (thuisverpleging, gezinszorg, poetshulp, verstrekking van warme maaltijden, aansluiting op oproepsysteem, enz...).

De toewijzing van een sociale huurwoningdoor een sociaal verhuurkantoor.
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) werkt met een speciaal toewijssysteem: de plaats op de wachtlijst is hierbij minder belangrijk dan jouw inkomen en ‘woonnood’ om een geschikte woning te krijgen.

 • Gezinsgrootte:
  • De woning moet groot genoeg zijn voor je gezin.
  • Als je je inschrijft, bekijkt het SVK samen met jou welke woningen voor je gezin passen.
  • Komt er een geschikte woning vrij? Dan kan je in een aantal specifieke gevallen absolute voorrang krijgen. Dit zijn zeer uitzonderlijke situaties die weinig voorkomen. Het SVK zal je hierover informeren.
 • Inkomen en woonnood:
  • een SVK werkt met een puntensysteem, waarbij je inkomen en woonsituatie het belangrijkste zijn.
  • Hoe benarder jouw woonsituatie en hoe lager je inkomen, hoe meer punten je scoort en hoe groter de kans dat het SVK jou een woning aanbiedt. 
  • Het vademecum sociale huur geeft je een overzicht van de exacte puntenverdeling.  
  • De puntenverdeling is in de meeste gevallen ook opgenomen in het Intern Huurreglement van het SVK. 
 • Datum van jouw inschrijving: 
  • als 2 of meer kandidaten evenveel punten scoren, dan wordt je inschrijvingsdatum wel belangrijk.
  • Wie van deze kandidaten al het langst wacht, krijgt de woning het eerst aangeboden.