Vlaamse huursubsidie

De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?
Als je een bescheiden inkomen hebt en jeverhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid: een tegemoetkoming in de huurprijs.

J komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:

 • Je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen
Jouw belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 17.500 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag je dit bedrag verhogen met 1.570 euro.
Als je 3 jaar geleden toch meer verdiende, maar nu niet meer, dan mag je een recenter aanslagbiljet indienen als bewijs.

Eigendom
je mag in de voorbije 3 jaar (10 jaar als jouw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of je kunt door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken
 • je verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en je hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

Woning die je verlaat
De woning die je verlaat, moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet je de woning ook al minimum 1 jaar huren.
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
 • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats.
 • De woning is gesloopt.
 • Jij of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die je verlaat:

 • als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
 • of als je van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat je een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

Nieuwe huurwoning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als jij of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:

 • 590 euro
 • Daar mag je 73,75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij
Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar jij woont:

 • ten laatste 6 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie
 • of ten laatste 6 maanden na de startdatum van je nieuwe huurcontract, in het geval dat je de huursubsidie vóór de start van jouw huurcontract hebt aangevraagd.
 • Uitzondering: je hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:
  • als je als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en je verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is
  • als je verhuist naar een assistentiewoning.

Procedure
Je kunt de huursubsidie ten vroegste 9 maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Als je huidige woning ernstige gebreken vertoont, vraag je de huursubsidie best aan voordat je naar de nieuwe woning verhuist. Het is cruciaal dat de onderzoeker de gebreken ter plaatse kan vaststellen op het ogenblik dat je nog in de woning verblijft. Wonen-Vlaanderen kan immers geen rekening houden met gebreken die de onderzoeker pas kan vaststellen nadat jij de woning hebt verlaten.

Vraag de huursubsidie aan met het juiste aan aanvraagformulier van de Vlaamse overheid? Wie via een SVK huurt, gebruikt dit aanvraagformulier.

Je stuurt het formulier en de gevraagde bewijsstukken (o.a. het nieuwe huurcontract) naar het adres vermeld op het aanvraagformulier. Binnen de maand na de aanvraag, krijg je bericht of je dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken, worden die opgevraagd.  Zodra jouw dossier volledig is, ontvang je een beslissing binnen de 3 maanden. De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van het dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

Hoe lang krijg je de subsidie?
De huursubsidie wordt met terugwerkende kracht betaald vanaf de startdatum van het huurcontract. Je ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar jij woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

De huursubsidie wordt stopgezet:

 • als je verhuist naar een sociale woning die je niet van een sociaal verhuurkantoor huurt
 • als je een huurpremie ontvangt. Je kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.
 • als je niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat
 • als je verhuist naar een nieuwe woning die niet aan de voorwaarden voldoet (woning met gebreken, te klein, te hoge huurprijs, ...).
 • Opgelet: als je verhuist naar een andere woning, moet  je dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen:

Laat je verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van je gemeente en bezorg een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen.
Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of je je recht op de huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie stopgezet.
Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zal je eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

Wonen-Vlaanderen kan de huursubsidie ook stopzetten als je na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde:

 • Als je inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het op dat moment geldende maximuminkomen ligt, wordt de huursubsidie stopgezet.
 • Als je inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het op dat moment geldende maximuminkomen ligt, wordt de huursubsidie stopgezet, behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is.

Bedrag
De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

Een éénmalige installatiepremie, het is een ‘verhuispremie’ die  3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie bedraagt.
Uitzondering: als je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van je nieuwe woning, kan je geen extra installatiepremie meer krijgen.
En de maandelijkse huursubsidie. Deze bedraagt 1/3 van de huurprijs van je woning, tot een maximum van 125,57 euro. Daarbij komt nog 20,93 euro per persoon ten laste.

Let op: Er geldt een andere berekeningswijze voor wie een huursubsidie heeft aangevraagd vóór 1 mei 2014.

Uitzonderingen
Je kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
 • Als je al een huurpremie krijgt, dan an je geen huursubsidie aanvragen.
 • Als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra je de huurpremie ontvangt.