Bomen kappen

Wat

Enkele vuistregels om door het bos de bomen te kunnen zien. Voor het kappen van bomen is bijna altijd een vergunning nodig! 

Welke vergunning je moet aanvragen hangt af van de situatie. Daarbij speelt de omtrek van de boom een rol, ook de bestemming van de grond waarop de boom zich bevindt, of het gaat om alleenstaande bomen of bomen in rij- of bosverband.

Zodra bomen een stamomtrek hebben van 50cm of meer op een hoogte van 1meter is een gemeentelijke kaptoelating nodig, voor bomen met een stamomtek van 1m op 1m hoogte is er de kapvergunning, thans de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen.

Het kappen van bomen wordt geregeld in de groenverordening (pdf, 559kb) en het kapreglement (pdf, 194kb). Als er in je omgevingsvergunning een verplichting wordt opgelegd om bomen te heraanplanten, moet je hiervoor een waarborg betalen. De bijzonderheden over deze waarborg en andere waarborgen lees je in het waarborgreglement (pdf, 169kb). In de brochure Groenbeleid Brecht (pdf, 1,5MB) kun je alles in klare taal nalezen.

Omgevingsvergunning 

Waarvoor?
1. Het ontbossen van een grond, waarbij het bos een andere bestemming krijgt 
2. het vellen van één of meer bomen, met een stamomtrek vanaf 1 meter op 1 meter hoogte.

Hoe? 
aanvraag van een omgevingsvergunning

Uitzondering? 
een omgevingsvergunning is niet nodig mits de boom:

 • geen deel uitmaakt van een bos
 • gelegen is in woongebied, industriegebied of daarmee vergelijkbaar of agrarisch gebied
 • niet in woonpark gelegen is (bijvoorbeeld omgeving Schotensteenweg)
 • gelegen is op een huiskavel van vergunde woning of bedrijfsgebouwen en niet op de grens met het openbaar domein
 • gelegen is binnen een straal van 15m rondom een vergunde woning of bedrijfsgebouw

Let op: bij deze uitzondering moet je nog wel steeds een gemeentelijke kaptoelating aanvragen.

3. Het kappen van bomen bij een bouwaanvraag voor het bouwen van woningen en dergelijke.

Voor het kappen van bomen en ontbossen voor het bouwen van woningen e.d. moet dit aangevraagd worden samen met de bouwaanvraag voor het gebouw. Er zijn 2 mogelijkheden:

 •  Als het perceel bebost is, zal de architect een compensatieformulier moeten toevoegen aan het bouwdossier. Vooraleer uw bouwvergunning kan verleend worden zal advies worden gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos. In bepaalde gevallen zal een compensatie moeten betaald worden voor het bos dat verdwijnt uitgedrukt in een prijs per m².  Met andere woorden voor de omzetting van bos naar een huiskavel.
 • Voor het kappen van bomen niet in bosverband, neemt u het kappen van de bomen mee op in de aanvraag voor het bouwen van de woning. De architect moet zowel op het bouwaanvraagformulier als op de plannen de aanvraag tot kappen vermelden.

Hoe? 
bij een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moeten volgende gegevens bijgevoegd worden:

 • een inplantingsplan met de aanwezige en de te vellen bomen. Het inplantingsplan bevat voor elke boom de omtrek op 1m hoogte en de soort.
 • foto's van de huidige situatie en van de bomen die geveld dienen te worden.
 • de motivatienota bevat een paragraaf met de motivatie voor het vellen van de bomen.
 • als een vergunning wordt aangevraagd voor de herinrichting van een tuin, dient een aanplantingsplan in functie van de geplande werken bijgevoegd te worden met vermelding van de vooropgestelde uitvoeringsdatum.

Waar?
Maak een afspraak bij de dienst omgeving via bovenstaande knop.
 

Kapmachtiging Bos en Groen

Waarvoor? 
Het kappen van bomen in bosverband, waarbij het bos z’n bestemming blijft behouden. vb dunningskap

Hoe? 
aanvraag tot kapmachtiging van Bos en Groen (info en formulier)

Waar? 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - agentschap voor natuur en bos, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen tel. 02 224 62 62, www.natuurenbos.beOmgevingsvergunning voor vegetatiewijziging en wijizging kleine landschapselementen (voorheen de natuurvergunning)

Waarvoor? 
Wijzigen van kleine landschapselementen. Afhankelijk van de bestemming van het perceel en de werken die worden uitgevoerd. Met de bestemming bedoelen we bijvoorbeeld in landbouwgebied, natuurgebied, parkgebied, bosgebied, ook in vogel- en habitatrichttlijngebieden. Werken zijn bijvoorbeeld het kappen van een bomenrij of verwijderen van een houtkant.

Hoe?
aanvraag omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Waar?
Maak een afspraak bij de dienst omgeving via bovenstaande knop.

 

Gemeentelijke kaptoelating

Waarvoor?
Voor al de overige situaties welke niet onder bovenstaande regelingen vallen is een gemeentelijke kaptoelating van toepassing. Bijvoorbeeld : Het kappen van bomen die niet in bosverband staan (ongeacht de ebstem:ming), geen deel uitmaken van een houtkant of bomenrij (in agrarisch gebied)  en/of een omtrek hebben van minder dan 1m op 1m hoogte (vanaf een stamomtrek van 50cm) of omwille van de uitzonderingsmaatregel vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning of waarvoor geen natuurvergunning nodig is. Of voor snoeiwerken die niet onder de normale snoei of onderhoud als normaal zorgvuldig persoon vallen .

Hoe? 
bij een aanvraag voor een kaptoelating moeten volgende gegevens bijgevoegd worden:

 • een inplantingsplan met de aanwezige en de te vellen bomen. Het inplantingsplan bevat voor elke boom de omtrek op 1m hoogte en de soort.
 • foto's van de huidige situatie en van de bomen die geveld dienen te worden.
 • een motivatienota voor het vellen van de bomen.
 • als een kaptoelating wordt aangevraagd voor de herinrichting van een tuin, dient een aanplantingsplan bijgevoegd te worden.

Waar?
Groendienst, Van Pulstraat 15, 2960 Brecht, tel. 03 203 21 81, groendienst@brecht.be.

Opgelet! 

Dit is een kort overzicht van de meest voorkomende mogelijkheden. In beschermde landschappen zoals de Brechtse Heide moeten we ook rekening houden met de regels voor landschapszorg en de beheersplannen.