Groen in de tuin

Enkele vuistregels

  • Aanplanten doe je op ten minste 0,50m van de perceelgrenzen ten opzichte van de gronden onderling (bron: Veldwetboek). Voor de afstand ten opzichte van de rooilijn (scheiding privaat / openbaar domein) raden we een plantafstand van 1 meter aan in functie van mogelijke wortelschade bij graafwerken en dergelijke.
  • De hoogte van een haag of heg bedraagt in onze streken gebruikelijk 2 meter (bron: gewoonterecht - bij gebreke van regels alleszins max. 3m volgens Veldwetboek).
  • Groenaanplantingen die hoger worden dan 3m moeten in ieder geval op min. 2 m van de perceelsgrens gezet worden (Veldwetboek).
  • Voer geen snoeiwerken uit aan andermans groen tenzij mits uitdrukkelijk onderling akkoord (ook hangt dit over de perceelgrens op uw eigendom).
  • Als je meent overlast te ondervinden door overhangende takken van een naburig perceel spreek uw buurman hierover aan om tot een onderling akkoord te komen en bepaal wie de snoeiwerken zal uitvoeren. Het is behoudens andere overeenkomsten de eigenaar die instaat voor onderhoud en beheer als 'goed huisvader' van het eigen groen.
  • Voor het kappen van bomen of uitvoeren van snoeiwerken buiten de normale zorgzame onderhoudsnoei is steeds een toelating vereist! Info kappen van bomen. Snoeiwerken uitvoeren aan openbaar groen is verboden.
  • Neem de plantregels in acht en zorg ervoor dat er geen hinder ontstaat voor de buren. Als je er bij discussie niet uitgeraakt kan je uw zaak voorleggen aan de Vrederechter.
  • Hou rekening met de bijzondere regels rond bossen en de verjaringstermijn van bomen (erfdienstbaarheid bomen > 30 jaar).

bronnen: artikel 30-37 veldwetboek,
gemeentelijk politiereglement, gewoonterecht

Bomen, groen en Ruimtelijke Ordening.

Artikel Brechts Nieuws NR 6 nov-dec 2007 TUINONDERHOUD

http://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Vergunning/Werkenaanenronddewoning/Groenenafscheiding

http://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/vergfreqhaag