Natuurvergunning

Bepaalde handelingen in bepaalde gebieden zijn verboden, andere handelingen zijn dan weer vergunningsplichtig. Hierbij moeten we rekening houden met de bepalingen van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en zijn uitvoeringsbesluiten. Het gaat om natuurlijke vegetatie en kleine landschapselementen.

Voorbeelden:
Verbod: dempen van een ven
Vergunning: houtkant in landschappelijk waardevol agrarisch gebied verwijderen of aanplanten, kappen of aanplanten bomenrij in agrarisch gebied

Naast de klassieke natuurvergunning is er een vereenvoudigde procedure ontwikkeld voor het geval je over een natuurvergunning en stedenbouwkundige vergunning moet beschikken. In zo'n geval volstaat de stedenbouwkundige vergunning die je gemeente ter advies zal overmaken aan de diensten voor natuur.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij het Agenschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen, 03 224 62 62.

Formulier stedenbouwkundige vergunning (terreinaanlegwerken).

Klik hier voor meer info.