Woonlening van het Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden voor:

 • de aankoop of het behoud van een woning of appartement (eventueel gecombineerd met werken);
 • werken aan een woning of appartement;
 • een nieuwbouw;
 • de aankoop van een bouwgrond of een (sociale) kavel;
 • de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen (onder bepaalde voorwaarden).

De uiteindelijke rentevoet wordt berekend in functie van:

 • het netto-belastbaar inkomen;
 • het aantal personen ten laste;
 • de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

De rentevoeten variëren momenteel tussen minimum 1,55%  en maximum 3,09% (dit is de zogenaamde referentierentevoet).

Meer informatie?
Bestel de brochure gratis via het nummer 1700 of surf naar de website van het Vlaams Woningfonds.

Voorwaarden
Sinds 1 januari 2014 komen gezinnen met of zonder kinderen in aanmerking, alsook alleenstaanden.

Om een lening te krijgen voor de aankoop en/of renovatie of bouw van een woning, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Inkomen
Je komt enkel in aanmerking voor een woonkrediet als uw netto-belastbaar inkomen (vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet) een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt. Het maximum toegelaten netto-belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling en de ligging van de woning, het appartement of de bouwgrond.

Woning
De woning die of het appartement dat je wenst te kopen:

 • moet in het Vlaamse Gewest gelegen zijn;
 • moet gedurende de looptijd van de lening door de aanvrager(s) van de woonlening bewoond worden;
 • mag niet verhuurd worden;
 • moet beantwoorden aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen;
 • mag de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde niet overschrijden.

De woning of het appartement moeten hoofdzakelijk bewoning als bestemming hebben. Als de woning ook voor handelsdoeleinden wordt gebruikt, dan moet de waarde van het gedeelte bestemd voor bewoning groter zijn dan de waarde van het deel bestemd voor handelsdoeleinden.

Bouwgrond
Als je een bouwgrond wenst te kopen, dan moet deze bouwgrond voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de bouwgrond moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest;
 • de oppervlakte van de bouwgrond mag niet groter zijn dan een bepaalde vastgelegde grens;
 • de verkoopwaarde mag bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden;
 • de bouwgrond moet uiterlijk 5 jaar na het verlijden van de leningsakte te zijn bebouwd.

Procedure
Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in één van de kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Bedrag
Het maximumbedrag dat je kan lenen is afhankelijk van de verrichting:

 • bij aankoop: de aankoopprijs van de woning of de geschatte verkoopwaarde (de laagste waarde telt);
 • bij nieuwbouw of werken: de kostprijs van de werken, of de geraamde waarde van de werken (de laagste waarde telt);
 • bij overname van een vorige lening: de som van de bedragen die je verschuldigd bent.

Het bedrag van de lening mag in ieder geval niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van de woning of het appartement (na eventuele werken).

Voor de bepaling van het maximale leningsbedrag wordt steeds rekening gehouden met de eventueel uit te voeren werken die volgens het Vlaams Woningfonds strikt noodzakelijk zijn om de woning te laten beantwoorden aan de veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen. Het is verplicht om voor deze werken bij te lenen.