Recreatieve woonzone

De Vlaamse Regering heeft in 1999 een wijziging van het gewestplan Turnhout doorgevoerd waardoor de zone voor verblijfsrecreatie ten noorden van de E19 en de Moerkens werd gewijzigd naar woongebied met recreatief karakter.
In woongebieden met recreatief karakter is permanent bewonen mogelijk. Verder is woongebied met recreatief karakter gericht op het gemengd voorkomen van wonen en verblijfsrecreatie en de inpassing in de bestaande natuurlijke en landschappelijke omgeving.

In 2004 keurde gemeente Brecht een bijzonder plan van aanleg goed, het 'BPA Recreatief Woongebied', voor de verdere inrichting van het gebied en hierin werden de volledige stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan voor de bebouwing opgenomen. Het BPA Recreatief Woongebied bepaalt vier zones voor wonen in het groen (A, B, C en D) die bestemd zijn voor eengezinswoning of weekendverblijf. Informeer bij de gemeente in welke zone je perceel valt, zodat je de juiste voorschriften kunt terugvinden.
Voor meer informatie kun je terecht bij de dienst grondgebiedszaken in het gemeentehuis.

Over de gewestplanwijziging van 29/10/1999

In 2009 heeft de Raad van State de gewestplanwijziging van 1999 vernietigd wegens een procedurefout. De inhoud van de materie stond daarbij niet ter discussie, de gewestplanwijziging is enkel vernietigd wegens een louter administratief beroep.

Op vrijdag 1 juni 2012 besliste de Vlaamse Regering: "De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de wijziging van het gewestplan Turnhout op het grondgebied van de gemeente Brecht. De gewestplanwijziging was vernietigd bij arrest van de Raad van State, omdat niet voldaan was aan de adviesplicht. De Vlaamse Regering stelt de gewestplanwijziging nu ongewijzigd vast, voor de percelen waarop het arrest betrekking heeft, zodat de rechtsbasis wordt hersteld. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State."